☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej
ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małkini Górnej przy ul. Biegańskiego 3

 

1.Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem
 Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny;
4) niekaralność za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) nieposzlakowana opinia;
6) wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art.116 oraz art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków: 
a) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
b) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika,  pedagogika specjalna,  politologia, polityka społeczna, psychologia,  socjologia,  nauki o rodzinie.
d) osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia.
e) osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.
f) osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia.

Wymagania dodatkowe:

1) CV
2) umiejętność skutecznego komunikowania się;
3) umiejętność pracy zespołowej;
4) umiejętność organizowania pracy własnej;
5) umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
6) samodzielność, zaangażowanie;
7) odporność na stres;
8) dyspozycyjność i gotowość do udziału w szkoleniach;
9) wysoka kultura osobista;
10) prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji;
11) doświadczenie zawodowe w strukturach organizacyjnych pomocy społecznej;
12) znajomość  ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej , ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych;
13) znajomość obsługi komputera i programów biurowych.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) praca socjalna;
2) dokonywanie analizy oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia;
3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania życiowych spraw osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;   
4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
10) przeprowadzenie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie;
11) kierowanie do domów pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
12) obsługa systemu TT POMOC, a w szczególności wprowadzanie danych rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz aktualizowanie tych danych;
13) zawieranie i realizacja kontraktów socjalnych.

3. Informacja o warunkach pracy i wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wymiar czasu pracy: pełen etat.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małkini Górnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  kształtuje się na poziomie  poniżej 6%.

 VI.   Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kwestionariusz do pobrania),
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i ukończone kursy,
5) kopie świadectw pracy, ewentualnie dokumentów potwierdzających aktualne zatrudnienie,
6) oświadczenia kandydata:
a) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,
c) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
d) stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) o nieposzlakowanej opinii,
f) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
7)  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

UWAGA

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia wymienione w ust. 6 winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

VII.   Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  osobiście  u Kierownika OPS w Małkini Górnej  lub  przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej, ul. Biegańskiego 3, 07 – 320 Małkinia Górna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko pracownika socjalnego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.10.2017 r. (decyduje data faktycznego wpływu  do OPS). Oferty które wpłyną do tut. Ośrodka po upływie ww. terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane listem poleconym lub mogą być odbierane osobiście.
Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, po okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, zostaną odesłane listem poleconym lub mogą być odbierane osobiście.
O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Kierownik            
Ośrodka Pomocy Społecznej
Anna Lipińska        

 

Wytworzył:
Anna Lipińska
(2017-10-19)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2017-10-19 13:11:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2017-10-19 14:12:57)
 
 
ilość odwiedzin: 3101917

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X