☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej

Wójt Gminy Małkinia Górna

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej

w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 1

 

 

1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 5. wykształcenie wyższe magisterskie,
 6. co najmniej pięcioletni staż pracy,
 7. dobra znajomość obsługi komputera, w tym programów finansowo-księgowych,
 8. nieposzlakowana opinia.

 

          Wymagania dodatkowe:

 1. CV,
 2. wykształcenie ekonomiczne,
 3. doświadczenie na podobnym stanowisku,
 4. znajomość klasyfikacji budżetowej oraz przepisów ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym,
 5. zdolność szybkiego przyswajania informacji,
 6. umiejętność radzenia sobie ze stresem i pracą pod presją czasu,
 7. umiejętność współpracy z ludźmi,
 8. komunikatywność, rzetelność, systematyczność, dokładność,
 9. wysoka kultura osobista.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. prowadzenie rachunkowości budżetowej i funduszy celowych,
 2. obsługa finansowo-księgowa Urzędu Gminy
  a) kompletowanie dokumentów oraz prowadzenie ewidencji księgowej,
  b) dekretowanie,
  c) księgowanie,
 3. ewidencja księgowa operacji gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości i obowiązującą klasyfikacją budżetową,
 4. bieżąca analiza zrealizowanych wydatków budżetowych w stosunku do wielkości planowanych i przygotowywanie zmian w budżecie,
 5. sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów i wydatków,
 6. ewidencjonowanie zaangażowania w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych,
 7. okresowe uzgadnianie i sporządzanie obrotów i sald kont analitycznych,
 8. analiza i kontrola kont rozrachunkowych, przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych.

 

         3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kwestionariusz do pobrania),
 2. list motywacyjny,
 3. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i ukończone kursy,
 5. kopie świadectw pracy, ewentualnie dokumentów potwierdzających aktualne zatrudnienie,
 6. oświadczenia kandydata:
 1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 2. o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku ds. księgowości budżetowej,
 3. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. o nieposzlakowanej opinii,
 6. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

UWAGA

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia wymienione w ust. 6 winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

 

       4. Informacja o warunkach pracy i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wymiar czasu pracy: pełen etat.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

      5. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2017 r. w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej.”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową.

Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane listem poleconym lub mogą być odbierane osobiście.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, po okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, zostaną odesłane listem poleconym lub mogą być odbierane osobiście.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                      Wójt Gminy            

                                                                                                mgr Bożena Kordek


 
 
ilość odwiedzin: 3103466

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X