☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 22.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej nowego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgórze Gazdy

INT.271.1. 51. 2017

 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert dot. „Opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej nowego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgórze Gazdy

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgórze Gazdy.

Teren objęty zapytaniem ofertowym jest nieruchomością gruntową oznaczoną numerem ewidencyjnym 109 o pow. 0,5800 ha położoną w m. podgórze Gazdy. Na terenie działki znajduje się budynek przewidziany do rozbiórki. Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej. Teren opracowania nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

I. Zakres opracowania:

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich potrzebnych uzgodnień i decyzji,

- wykonanie mapy do celów projektowych;

- wykonanie dokumentacji projektowej w 5 egz.

- opracowanie przedmiarów robót (szczegółowych) 2 egz.

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego – 2 egz.

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) 2 egz.

- pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta nad wykonaniem robót bez dodatkowej opłaty;

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików formatu „PDF” na płycie CD w ilości 1 egz.

  1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt wraz z oświadczeniem, że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami i zasadami wiedzy technicznej.

  2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, w celu zapoznania się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, jego zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania i wyceny oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia.

  3. Wykonawca zobowiązany jest do regularnego konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań projektowych.

  4. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.

  5. Termin wykonania: 15.12.2017 r.

  6. Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

 

3. Forma złożenia oferty:

3.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania. Nie dopuszcza się składania ofert drogą mailową.

3.2. Termin składania ofert: do 30.08.2017 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3. Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

4. Wykonawca powinien w ofercie podać wartość procentową od ceny ofertowej netto plus podatek VAT uwzględniającą wszelkie składniki wartości zamówienia.

5. Oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

6. Kontakt z Wykonawcą: Referat Inwestycji 29 644 29 85

7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

8. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopię odpowiednich uprawnień, zaświadczeń.

10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Zapytanie ofertowe w wersji edytowalnej

Wytworzył:
Udostępnił:
Aleksandra Socik
(2017-08-23 14:21:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Aleksandra Socik
(2017-08-23 14:24:05)
 
 
ilość odwiedzin: 2464005

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X