☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 20.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad przebudową drogi gminnej relacji Treblinka-Grądy. Etap I

 

                                                                                                          Małkinia Górna dnia  22.08.2017

INT.271.1. 50 .2017

 

                                                                                 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert dot.: „Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad przebudową drogi gminnej relacji Treblinka – Grądy. Etap I”.

.

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad przebudową drogi gminnej relacji Treblinka – Grądy. Etap I, o długości 390,07 mb.

Roboty budowlane obejmują wykonanie przebudowy drogi gminnej relacji Treblinka – Grądy o następujących parametrach:

- droga gminna klasy L,

- przekrój normalny – uliczny (jezdnia bitumiczna z poboczami),

- kategoria obciążenia ruchem na poziomie – KR2,

- szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej – 5,00 – na długości 390,07 mb,

- szerokość poboczy – 1,0 m.

Konstrukcja drogi gminnej:

- projektowana warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, m.m o grubości 4 cm,

-projektowana warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16W, m.m. o grubości 4 cm,

- projektowana  warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego fr. 31,50/63 mm lub beton kruszony z betonu min. B20 (C16/20) stabilizowany mechanicznie o grubości 15 cm po zagęszczeniu,

- projektowana warstwa odsączająca, zagęszczona mechanicznie o grubości 10 cm po zagęszczeniu,

- podłoże: grunt rodzimy, lokalnie zdjęcie humusu

Pobocza:

- warstwa mieszanki optymalnej kruszywa fr. 0/31,50 o gr. 15 cm

- podłoże; grunt rodzimy.

 

Szczegółowy zakres robót budowlanych opisanych w projekcie znajduje się na stronie: BIP-Zamówienia publiczne- Ogłoszenia przetargów, link  http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=160550 lub w siedzibie zamawiającego

 

Szczegółowy zakres zadania:

stała kontrola prowadzonych robót budowlanych, kontrola rozliczeń budowy pod względem ilościowym, jakościowym i finansowym, udział w czynnościach odbiorów częściowych i końcowych, udział w przeglądach pogwarancyjnych i po upływie okresu rękojmi.

Do podstawowych praw i obowiązków Inspektora Nadzoru należą prawa i obowiązki w zakresie określonym w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013 r. Nr 1409, z późn. zm. ) tj. :reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

3. Forma złożenia oferty:

3.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

W formularzu należy podać wykonania usługi dla poszczególnych inwestycji drogowych.

3.2. Termin składania ofert: do 30.08.2017 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 13 (sekretariat).

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

4. Wykonawca powinien w ofercie podać wartość procentową od ceny ofertowej netto plus podatek VAT uwzględniającą wszelkie składniki wartości zamówienia.

5. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

6. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik referatu Inwestycji 29 644 29 85

7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

8. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopia odpowiednich uprawnień, zaświadczeń.

10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Zapytanie ofertowe w wersji do edycji

Projekt umowy

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2017-08-23 12:00:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2017-08-23 12:01:36)
 
 
ilość odwiedzin: 2461608

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X