☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 17.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. wykonania termomodernizacji budynku komunalnego w miejscowości Rostki Wielkie

Małkinia Górna, dnia 03.08.2017 r.

 

INT 271.1.49. 2017

 

 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Rostki Wielkie”

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks: 29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego w Rostkach Wielkich nr 68.

W zakres robót wchodzi:

- ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej metodą lekko-mokrą,

uwaga: wełnę mineralną dostarczy Zamawiający

- pokrycie dachu blacha stalową ocynkowaną – trapezową oraz wykonanie obróbek blacharskich,

- wymiana okien,

- wykonanie opasek wokół budynku,

- dostawa i montaż zbiorników żelbetowych na nieczystości oraz wykonanie przyłączy do zbiorników,

- przekazanie przedmiotu zamówienia protokolarnie przy udziale Zamawiającego,

 

Wymagany okres gwarancji: 60 miesięcy

Wymagany czas realizacji 31.10.2017 r.

 

3. Forma złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Termin składania ofert: do 18.08.2017r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3.

Nie dopuszcza się składania ofert drogą mailową.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

3. Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 31.10.2017r.

4. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę netto i cenę brutto.

5. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

6. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Referat Inwestycji tel. 29 644 29 85

7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

8. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

9. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

10. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

zapytanie ofertowe w wersji pdf

zapytanie ofertowe w wersji edytowalnej

załącznik nr 1 - formularz ofertowy

załącznik nr 2 - przedmiar robót

Wytworzył:
Udostępnił:
Aleksandra Socik
(2017-08-04 10:52:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Aleksandra Socik
(2017-08-04 11:32:55)
 
 
ilość odwiedzin: 2420261

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X