☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Czwartek 21.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze urzędnicze do spraw ewidencji ludności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wójt Gminy Małkinia Górna

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ewidencji ludności

w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 1

1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 5. wykształcenie wyższe magisterskie,
 6. minimum dwuletni staż pracy,
 7. dobra znajomość obsługi komputera,
 8. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. CV,
 2. doświadczenie na podobnym stanowisku,
 3. znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego,
 4. zdolność szybkiego przyswajania informacji,
 5. samodzielność,
 6. umiejętność współpracy z ludźmi,
 7. rzetelność, komunikatywność, kreatywność,
 8. wysoka kultura osobista.

 

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie ewidencji ludności:
 1. rejestracja zgłoszeń meldunkowych obywateli polskich i cudzoziemców,
 2. prowadzenie rejestru mieszkańców i jego aktualizacja,
 3. występowanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o nadanie numeru PESEL,
 1. wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,
 2. udostępnianie danych osobowych z prowadzonych rejestrów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie prowadzonych spraw,
 4. sporządzanie spisów wyborców i innych wykazów.

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. list motywacyjny,
 3. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i ukończone kursy
 5. kopie świadectw pracy, ewentualnie dokumentów potwierdzających aktualne zatrudnienie,
 6. oświadczenia kandydata:
 1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 2. o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku ds. ewidencji ludności,
 3. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. o nieposzlakowanej opinii,
 6. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

UWAGA

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia wymienione w ust. 6 winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

4. Informacja o warunkach pracy i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wymiar czasu pracy: pełen etat.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2017 r. w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw ewidencji ludności.”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową.

Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane listem poleconym lub mogą być odbierane osobiście.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, po okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, zostaną odesłane listem poleconym lub mogą być odbierane osobiście.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Wójt Gminy       
mgr Bożena Kordek

Wytworzył:
Izabela Szymańska
(2017-07-14)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2017-07-14 15:14:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2017-07-14 15:19:31)
 
 
liczba odwiedzin: 3371530

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X