☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 22.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe ofert na dostawę i montaż 112 sztuk opraw oświetlenia drogowego typu LED przeznaczonych do wymiany na ulicach i drogach Gminy Małkinia Górna.

Małkinia Górna, dnia 11.07.2017 r.

 

INT 271.1. 45. 2017                                                                                       

 

 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż 112 sztuk opraw oświetlenia drogowego typu LED przeznaczonych do wymiany na ulicach i drogach Gminy Małkinia Górna.

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks: 29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 112 sztuk opraw oświetlenia drogowego typu LED przeznaczonych  do wymiany na słupach oświetleniowych przy ulicach i drogach na terenie Gminy Małkinia Górna.

W zakres opracowania wchodzi:

-  dostawa i montaż 112 sztuk opraw oświetlenia drogowego typu LED, zgodnych z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego,  fabrycznie nowych i bez wad,

- uruchomienie zamontowanego oświetlenia, sprawdzenie poprawności działania, wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

-  przekazanie przedmiotu zamówienia protokolarnie przy udziale Zamawiającego,

-  utylizacja zdemontowanych opraw oświetleniowych, oraz przekazanie Zamawiającemu karty przekazania odpadów i ich utylizacji,

 

Wymagany okres gwarancji:  60 miesięcy

Wymagany czas realizacji   15.10.2017 r.

Oferent do oferty dołączy karty techniczne i certyfikaty proponowanych opraw .

 

3. Forma złożenia oferty:

1.  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Termin składania ofert: do 25.07.2017r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej  ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3. Nie dopuszcza się składania ofert drogą mailową.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

3. Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień  15.10.2017r.

4.  Wykonawca powinien w ofercie podać cenę netto i cenę brutto.

5. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

6.  Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Referat Inwestycji tel. 29 644 29 85

7.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

8. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

9.  W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

10.  Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę bez podania przyczyny.

 

W załączeniu:

Formularz oferty – załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2

 

 

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

dotyczący zadania pn: „Dostawa  i montaż 112  sztuk opraw oświetlenia drogowego typu LED”

 

1. Nazwa i adres Wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………….

Adres…………………………………………………………………………………………..

NIP ……………………………………………………………………………………………

Email: …………………………………………………………………………………………

Tel. …………………………………………………………………………………………….

 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

brutto …….... zł (słownie: …………………………) w tym podatek VAT w wysokości ……. % co stanowi kwotę: .......................... zł, wartość usług bez podatku VAT (netto) wynosi: …............ zł (słownie: …………………………………………………….).

 

3. Przedmiot zamówienia zrealizuję samodzielnie.

4. Termin realizacji zamówienia: ................. 2017 roku.

 

5. Udzielamy gwarancji na okres 60 miesięcy, licząc od daty końcowego, protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

 

6. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

 

7. Termin płatności faktury do 30 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, po protokolarnym odbiorze zamówienia.

 

 

 

                                                                       …...…………………………………………

                                                                       /podpis osób upoważnionych do występowania w imieniu firmy/

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

 

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 

Przedmiot zamówienia stanowią oprawy oświetlenia ulicznego typu LED.

 

Zaproponowane urządzenia powinny być zgodne z PN-EN 13201-2, 3 i  4 Oświetlenie dróg.

 

Parametry techniczne opraw oświetleniowych:

 1. Korpus oprawy z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego o gładkiej górnej powierzchni, malowany proszkowo,
 2. Klosz wykonany z płaskiego szkła hartowanego, stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne IK09,
 3. Szczelność komory optycznej i elektrycznej IP66,
 4. Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie od 00 do 150, uchwyt posiadający zabezpieczenie przed przypadkowym obróceniem oprawy na wysięgniku,
 5. Elementy mocujące oprawę musza być wykonane ze stali nierdzewnej,
 6. Oprawa musi być wyposażona w rozłącznik odcinający napięcie w momencie otwarcia pokrywy osprzętu elektrycznego,
 7. Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego, bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych,
 8. Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej,
 9. Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła oraz czujnik termiczny zapobiegający przegrzaniu panela LED,
 10. Użyte w oprawie panele LED muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”,
 11. Temperatura barwowa użytych diod z zakresu 3800K – 4200K (neutralny biały),
 12. Wymagany wskaźnik oddawania barw źródeł LED  Ra ≥ 70,
 13. Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 50 000 h dla prądu sterującego do 500 mA, 80% po 50 000 h dla prądu sterującego 700 mA,
 14. Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem analogowym 1-10V, cyfrowym DALI oraz zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni automatycznej redukcji mocy i strumienia świetlnego bez zewnętrznego sygnału sterującego, redukcja mocy musi odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie strumienia świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie,
 15. Odporność oprawy na przepięcia 10 kV
 16. Opraw wykonana w I lub II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 230V/50Hz, współczynnik mocy oprawy ≥ 0,9 dla znamionowego obciążenia,
 17. Oprawa wyposażona w zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD,
 18. Zakres temperatury otoczenia podczas pracy opraw: od – 400C do + 400C,
 19. Gwarancja na całą oprawę (panel LED, zasilacz, obudowa) 60 miesięcy, wystawiona przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela,
 20. Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego, potwierdzający spełnienie deklarowanych parametrów i procesów produkcji – certyfikat ENEC lub równoważny,
 21. Ze względów estetycznych wymaga się, aby oprawy danego rodzaju o różnych mocach posiadały jednakowy kształt,
 22. Wymaga się, aby ze względów serwisowych oprawy drogowe pochodziły od jednego producenta,

Lokalizacja i wielkość lamp:

1. Ulica Leśna (od Nurskiej do Konstytucji)      - 7 000 lm        -  6 szt.

                                                                     -  4 000 lm         - 13 szt.  (parkowe - wymiana z masztem)

2. Ulica Konstytucji  3-Maja                              -   5 000 lm       - 11 szt.

3. Zawisty Podleśne z ul. Sobieskiego            -   5 000 lm       -  32 szt.

                                                                     -  6 500 lm        -   2 szt.

4. Kańkowo                                                      -  5 000 lm        -  44 szt.

5. Ulica 15 sierpnia                                           -  5 000 lm        -   2 szt.

6. Ulica Strażacka                                            -  5 000 lm        -   2 szt. 

                                       

W zakres zamówienia wchodzi również:

- wymiana zacisków prądowych typu SLIP, oraz zabezpieczeń typu SV19.253 na liniach napowietrznych.

-  sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilani  (pierwsza próba),

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej- obwód 1- fazowy

 

Wykonawca powinien dostarczyć karty techniczne (katalogowe) proponowanych opraw, deklaracji zgodności oraz certyfikaty potwierdzające deklarowane parametry.

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z lokalizacją i zakresem prac wymiany lamp.

 

Cena oferty obejmuje kompleksową usługę polegającą na dostawie i montażu urządzeń. W ofercie uwzględnić należy wszelkie materiały oraz sprzęt niezbędny do prawidłowego montażu i podłączenia opraw oświetleniowych.

 

Zapytanie ofertowe w wersji do edycji

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2017-07-11 10:53:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2017-07-18 09:39:59)
 
 
ilość odwiedzin: 2463769

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X