☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 20.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na wykonaie ocieplenia ścian budynku Szkoły Podstawowej w Orle.

INW 271.1. 44 .2017                                                                         Małkinia Górna, dnia 10.07.2017

 

 

 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na wykonanie ocieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Orle.

 

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac termomodernizacyjnych przy wolno stojącym murowanym budynku. Ocieplenie w technologii lekkiej – mokrej, wełną mineralną. Szczegółowy zakres prac w przedmiarze robót – załącznik nr 2.

UWAGA: wełnę mineralną dostarcza Gmina Małkinia Górna. Kosztów wełny mineralnej prosimy nie uwzględniać kosztorysie ofertowym.

 

3. Forma złożenia oferty:

a. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania oraz dołączyć kosztorys ofertowy.

b. Termin składania ofert: do 17.07.2017 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 13 - sekretariat.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

 

4.Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 15.09.2017 r.

 

5. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

 

6. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

Wykonawca wezwany do podpisania umowy winien w dniu podpisania umowy dostarczyć wymagane uprawnienia osób do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, w tym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, z potwierdzeniem obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

 

7. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik Referatu Inwestycji 29 644 29 85

 

8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

 

9. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

 

10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

 

11. Załączniki do zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym – załącznik nr 1

Przedmiary robót – załącznik nr 2

Projekt umowy – załącznik nr 3

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2017-07-10 11:07:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2017-07-10 11:12:16)
 
 
ilość odwiedzin: 2461034

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X