☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 23.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Orło, gmina Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 10 lipca 2017 roku

Oznaczenie spraw: PGP.271.2.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Małkinia Górna, zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Orło, gmina Małkinia Górna”.

I. Zamawiający:

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00, faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1.„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Orło, gmina Małkinia Górna.

2. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego należy wykonać zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U z 2003 r., Nr 164, poz. 1587) oraz zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna uchwalonego uchwałą Nr 15a/IV/2002 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30.12.2002 roku, jak również zgodnie                       z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Małkinia Górna przyjętą uchwałą Nr 175/XXXI/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2016 roku.

III. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1.„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Orło, gmina Małkinia Górna, należy wykonać zgodnie z uchwałą Nr 225/XXXVII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Orło, gmina Małkinia Górna.

2. Obszar opracowania obejmuje całą miejscowość Orło, wskazaną na mapie sytuacyjno – wysokościowej stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Powierzchnia obszaru do objęcia planem wynosi łącznie około 373.1056 ha.

3.W toku realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do udziału w posiedzeniach Komisji, sesjach Rady Gminy, spotkaniach z Wójtem Gminy i innych spotkaniach, których konieczność wyniknie w trakcie procedury planistycznej.

IV.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu wskazane poniżej dokumenty:

1.Projekt uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Orło, gmina Małkinia Górna wraz z załącznikami zawierającymi część tekstową                                 i graficzną:

a) w formie papierowej - 4 egz.,

b) w wersji elektronicznej (nagrane na płycie CD lub DVD) – 2 egz.,

c) pliki w formacie PDF lub JPG – 2 egz.,

d) plik w formacie wektorowym DWG, DXF (na nośnikach elektronicznych do odczytu                          i wydruku) – 2 egz.

2.Prognozę oddziaływania na środowisko - 4 egz.

3.Dokumentacja formalno - prawna prac nad MPZP – 2 egz.

4.Opracowanie ekofizjograficzne w wersji papierowej – 1 egz. oraz w wersji elektronicznej – pliki w formacie PDF lub JPG – 1 egz.

5.Opracowanie prognozy skutków finansowych dla uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 1 egz.

V. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia następujących czynności:

1) przygotowanie merytoryczne dokumentów formalno - prawnych (projekty pism zgodnie                   z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) i współpracę przy prowadzeniu procedury oraz dokumentacji prac planistycznych;

2) sporządzenie planu na mapach do celów planistycznych w odpowiedniej skali, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3) pozyskanie przez Wykonawcę we własnym zakresie i na swój koszt wszelkich materiałów     i danych niezbędnych do wykonania MPZP (w tym niezbędnych opinii i uzgodnień, a także wykonanie na swój koszt prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowania ekofizjograficznego, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska, jak również prognozy skutków finansowych, o której mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

4) sporządzenie wniosków o przeznaczeniu gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze              i nieleśne (w wymaganych ilościach);

5) przygotowanie obwieszczeń, wykazu, zestawień, wystąpień, niezbędnych do wykonania czynności określonych w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) dotyczących opracowywanego planu, w tym związanych z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzenia planu, pism informujących o sposobie rozpatrzenia wniosków do planu, pism                  o wydanie opinii i o uzgodnienie projektu planu;

6) przygotowanie analizy wniosków do planu i opracowanie propozycji ich rozpatrzenia;

7) opracowanie projektu planu;

8) wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień;

9) w razie konieczności ponowne uzgadnianie projektu planu, w przypadku wprowadzenia zmian przez władze gminy;

10) wprowadzenie zmian do projektu planu, wynikających z ponowionych uzgodnień,

11) przygotowanie planu wraz z wymaganymi załącznikami do uchwalenia;

12) sporządzenie kopii planu;

13) przygotowanie dokumentacji prac planistycznych do przedstawienia Wojewodzie w celu stwierdzenia zgodności z przepisami prawa miejscowego do zgodności z przepisami prawa,                w sytuacji stwierdzenia nieważności;

15) Wykonawca jest zobowiązany do prezentacji projektu MPZP władzom gminy                               i uczestnictwa w publicznej dyskusji na temat przyjętych w projekcie rozwiązań, prezentacji projektu MPZP podczas posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej (GKUA) i Komisji Rady Gminy prezentacji projektu MPZP podczas sesji Rady Gminy –                 w razie potrzeb;

16) w przypadku uwag organu nadzoru prawnego do uchwalonego MPZP, Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić to opracowanie do zgodności z przepisami w terminach ustalonych przez Zamawiającego w ramach ustalonego wynagrodzenia;

17) w przypadku zmiany prawa w trakcie wykonywania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszego zamówienia uzupełnić (zmienić) opracowanie stanowiące przedmiot zamówienia o niezbędne czynności merytoryczne i formalne mające na celu dostosowanie opracowań do przepisów obowiązujących w dniu zakończenia wykonywania zamówienia;

18) powyższe wyliczenie nie ma charakteru wyczerpującego. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia wymaganego rezultatu (realizacji całości zadania), odpowiadającego stanowi prawnemu na dzień wykonania przedmiotu zamówienia. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane wyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawie o pizp oraz innych przepisach szczególnych niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować, jako oczywiste i uwzględniać w kosztach                           i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

VI. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania – realizacji przedmiotu zamówienia  ustala się na okres do 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy wskazane przez niego materiały, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy niezwłocznie po jej podpisaniu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej podpisania. Za dzień wykonania zamówienia uznaje się dzień dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów oraz po opublikowaniu przez Wojewodę uchwalonego planu.

VII. Warunki płatności wynagrodzenia Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia pod tytułem „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Orło, gmina Małkinia Górna”, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy w czterech ratach.

I - rata w wysokości 10 % wynagrodzenia – nastąpi:

 1. wykonaniu czynności wstępnych, takich jak przygotowanie treści ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień (wraz z rozdzielnikiem) o przystąpieniu do sporządzenia MPZP w tym  opracowanie całości założeń i koncepcji.

II - rata w wysokości 40 % wynagrodzenia zostanie zapłacona Wykonawcy po wykonaniu:

 1. analizy złożonych wniosków do opracowania MPZP wraz z przygotowaniem propozycji ich rozpatrzenia;
 2. uzgodnieniu zakresu prognozy oddziaływania na środowisko;
 3. opracowania „Prognozy oddziaływania na środowisko”- 4 egz.;
 4. opracowania ekofizjograficznego w wersji papierowej –  1egz. oraz w wersji elektronicznej – pliki w formacie PDF lub JPG – 1egz.;
 5. opracowaniu prognozy skutków finansowych dla uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 1egz.;
 6. opracowaniu i przekazaniu projektu MPZP do akceptacji Zamawiającego;
 7. przygotowaniu projektu MPZP  do uzgodnień i opiniowania;
 8. przekazaniu projektu planu do przedstawienia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektoinicznej.

 

III - rata w wysokości 30% wynagrodzenia  - nastąpi po:

 1. wprowadzeniu ewentualnych zmian wynikających z otrzymanych opinii i uzgodnień;
 2. przekazaniu projektu planu wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” do wyłożenia do publicznego wglądu;
 3. przygotowaniu ogłoszeń i zamieszczeniu ogłoszenia w prasie o terminie wyłożenia projektu planu.

IV- rata w wysokości 20 % wynagrodzenia – nastąpi po:

 1. przygotowaniu propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP w trakcie wyłożenia go do publicznego wglądu; 
 2. przekazaniu do uchwalenia projekt MPZP;
 3. przygotowaniu i przekazaniu wszystkich egzemplarzy dokumentacji planistycznej, w tym 1 zawierającej oryginały dokumentów oraz przekazaniu ostatecznej wersji projektu MPZP;
 4. opublikowaniu przez Wojewodę uchwalonego planu.

2. Wypłata poszczególnych rat wynagrodzenia nastąpi z chwilą zatwierdzenia ich realizacji przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku / faktury VAT, w terminie 30 dni od daty potwierdzonego doręczenia rachunku / faktury VAT Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w rachunku /fakturze VAT. Dniem zapłaty jest dzień zlecenia przelewu przez Zamawiającego.

VIII. Przygotowanie oferty:

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami: Wzór Umowy, Oświadczenie Wykonawcy.
 2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest również dołączyć referencje/protokoły/zaświadczenia (wymaga się, aby Wykonawca w ramach wcześniejszego doświadczenia przedstawił minimum 3 referencje z poświadczeniem prawidłowo opracowanych /ukończonych planów przyjętych uchwałą przez rade danej gminy/miasta) dokumentujące dotychczasowe doświadczenie.

IX. Miejsce i termin złożenia ofert:

1) termin składania ofert ustala się do dnia 28 lipca 2017 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 13 (sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Orło, gmina Małkinia Górna”.

2) ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim z wykorzystaniem formularza ofertowego (załączniki nr 1 do zapytania ofertowego) w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Małkinia Górna,  pokój nr 13 (sekretariat), 07-320 Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1;

3) wszelkie poprawki, lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami,

4) całość tworząca ofertę winna być spięta, lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy to  tylko zapisanych stron oferty);

5) kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem;

6) otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lipca 2017 roku w pok. nr 7 o godzinie 10.15.

X. Kryteria oceny ofert i odpłatności

1) Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującym kryterium – Cena                 (80 pkt.), termin wykonania przedmiotu zamówienia – podany w miesiącach (20 pkt). Oferta podlegająca ocenie musi zawierać referencje wskazane w punkcie VIII w podpunkcie b).

Ofercie najkorzystniejszej w danym kryterium przydziela się 100 punktów, w tym okres realizacji zamówienia oceniany jest w następujący sposób:

- do 12 miesięcy – 20 pkt.

-13 - 16 miesięcy - 15 pkt.

-17 - 18 miesięcy - 10 pkt.

Obliczenie zostanie wykonane zgodnie ze wzorem jak niżej

                                                    Cena minimalna

                                C (pkt) = --------------------------  x 80 pkt.

                                                  Cena oferty badanej

 

2) cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty;

3) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

XI. Opis sposobu obliczania ceny:

Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w polskich złotych.

XII. Rozstrzygnięcie postępowania:

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie, wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy oraz przedstawi informację na stronie www.bip.malkiniagorna.pl i tablicy ogłoszeń.

 

XIII. Kontakt z Wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Ewa Orłowska - Kierownik Referatu Planowania i Gospodarki Przestrzennej e-mail eorlowska@malkiniagorna.pl tel.29/6442981, Urszula Rytel – Inspektor do spraw Planowania i Gospodarki Przestrzennej e-mail: urytel@malkiniagorna.pl, tel. 29/6442981.

XIV. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Formularz Oferty

2. Wzór umowy

3. Oświadczenie Wykonawcy

4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa ze wskazaniem omawianego obszaru

 

 

 

                                                                                              

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2017-07-10 10:29:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2017-07-12 15:53:37)
 
 
ilość odwiedzin: 2540485

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X