☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 23.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. wykonania siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 2 w Małkini Górnej

Małkinia Górna, dnia 06.07.2017 roku

 

INT 271.1.43.2017

 

 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na wykonanie siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 2 w Małkini Górnej.

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks: 29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 2 w Małkini Górnej.

W zakres opracowania wchodzą:

- prace przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- dostawa i montaż urządzeń,

- wykonanie trawników.

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania – PRZEDMIAR ROBÓT

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy

Wymagany czas realizacji 02.10.2017 r.

3. Forma złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania w kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 2 w Małkini Górnej”

2. Termin składania ofert: 14.07.2017 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 13- sekretariat. Nie dopuszcza się składania ofert drogą mailową.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

3.Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 02.10.2017 r.

4. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

5. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

6. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Referat Inwestycji 29 644 29 85

7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

8. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

9. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Zapytanie ofertowe w wersji edytowalnej

Załącznik nr 2 - przedmiar robót

Załącznik nr 3 - projekt budowlano - wykonawczy

Załącznik nr 4 - mapa poglądowa

Wytworzył:
Udostępnił:
Aleksandra Socik
(2017-07-06 13:25:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Aleksandra Socik
(2017-07-06 13:34:16)
 
 
ilość odwiedzin: 2540571

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X