☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Poniedziałek 23.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podsumowanie strategicznej ceny oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna do roku 2020

 

 

 

                Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na

środowisko Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Małkinia Górna do roku 2020

wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa

 

 

 
 

 

Spis treści

1     Podstawa prawna opracowania. 3

2     Ustalenia zawarte w Prognozie oddziaływania na środowisko. 3

3     Opiniowanie przez właściwe organy. 4

4     Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. 5

5     Informacja o przewidywanym oddziaływaniu transgranicznym.. 5

6     Metody i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu  5

7     Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych  6

 


 

1Podstawa prawna opracowania

Podstawą prawną opracowania Podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna do roku 2020 jest ustawa z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn zm.).

Obowiązek sporządzenia niniejszego dokumentu wynika z ww. ustawy i obejmuje:

 • uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 ustawy, zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa;
 • podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
  • ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,
  • opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy,
  • zgłoszone uwagi i wnioski,
  • wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone,
  • propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu.

2Ustalenia zawarte w Prognozie oddziaływania na środowisko

Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna do roku 2020 (dalej Prognozy) było konieczne ze względu na fakt, iż niektóre z zadań ujętych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna do roku 2020 (dalej Programie) znajdują się w katalogu przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Prognoza zawiera informacje dotyczące uwarunkowań środowiskowych terenu Gminy Małkinia Górna oraz informacje o przewidywanych oddziaływaniach na środowisko w wyniku realizacji zadań ujętych w Programie. Każde z zaplanowanych przez gminę zadań poddane zostało analizie oddziaływania na środowisko. Pod uwagę wzięto dwie fazy przebiegu realizacji inwestycji: fazę budowy i fazę realizacji.

Podsumowując przeprowadzoną analizę oddziaływań stwierdzono, że nie przewiduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko zadań ujętych w Programie, zarówno podczas fazy realizacji, jak i fazy eksploatacji. Możliwe oddziaływania mające miejsce podczas fazy realizacji zadań mogą mieć charakter miejscowy i krótkotrwały, niepowodujący zaburzenia równowagi w środowisku.

Faza eksploatacji zrealizowanych zadań niesie ze sobą wiele korzyści. Podejmowanie inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, wpłynie pozytywnie na stan wód podziemnych i powierzchniowych. Ochrona klimatu i jakości powietrza realizowana będzie m. in. poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków. Działania te przyczynią się do redukcji emisji dwutlenku i zanieczyszczeń do atmosfery.

3Opiniowanie przez właściwe organy

Zakres i stopień szczegółowości Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna do roku 2020 wynika z art. 51 ust. 2 ww. ustawy i został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo z dnia 7 grudnia 2016 r., znak: WOOŚ-III.411.345.2016.JD) oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie (pismo z dnia 29 listopada 2016 r., znak: ZS.9022.2196.2016 PA).

Projekt Programu wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko został poddany opiniowaniu przez właściwe organy, o których mowa w art. 57 i art. 58 ww. ustawy. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo z dnia 31 stycznia 2017 r., znak: WOOŚ-III.410.031.2017.ARM) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie (pismo z dnia 27 stycznia 2017 r., znak: ZS.9022.133.2017 PA) zaopiniowali bez uwag ww. dokumenty.

4Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadzone zostało opiniowanie społeczne projektów Programu i Prognozy.

W terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości obwieszczenia o rozpoczęciu procesu opiniowania społecznego przedmiotowych dokumentów tj. od 20 stycznia 2017 r., nie wniesiono uwag i wniosków do projektów Programu i Prognozy.

5Informacja o przewidywanym oddziaływaniu transgranicznym

Program nie przewiduje realizacji zadań, które miałyby oddziaływanie transgraniczne.

6Metody i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu

Aby realizacja zadań zawartych w Programie przebiegała zgodnie z założonym harmonogramem, niezbędne jest prowadzenie monitoringu oraz ewaluacji ich wykonania.

Celem monitoringu jest ocena realizacji wskazanych w Programie zadań, w tym:

 • określenie stopnia realizacji przyjętych celów,
 • ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,
 • analizę przyczyn rozbieżności.

Monitoring realizacji planu będzie prowadzony z wykorzystaniem wzoru sprawozdania znajdującego się w Programie. Do końca lutego każdego roku kalendarzowego wyznaczony przez Wójta Gminy Małkinia Górna pracownik uzupełni wzór sprawozdania, a następnie przeanalizuje, czy zadania są realizowane zgodnie z założonym harmonogramem i czy występują trudności w ich realizacji. Jeżeli w wyniku analizy okaże się, że istnieją rozbieżności pomiędzy stopniem realizacji Programu a jego założeniami, zostaną podjęte czynności mające na celu wyjaśnienie przyczyn rozbieżności oraz określenie działań korygujących. Wzór sprawozdania będzie również wykorzystany jako podstawa opracowania raportu z wykonania programu ochrony środowiska, który zgodnie z polskim prawodawstwem sporządza się co 2 lata.

7Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych

Z uwagi na fakt, że dla realizacji zadań ujętych w Programie nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, nieuzasadnione jest proponowanie działań alternatywnych.

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2017-06-26 14:02:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2017-06-26 14:21:50)
 
 
liczba odwiedzin: 3293572

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X