☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowena na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Błędnica.

INT 271.1.42. 2017                                                                   Małkinia Górna dnia 19.06.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Błędnica.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

Planowana wartość przedmiotu zamówienia jest niższa niż wyrażona w złotych równowartość 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), zapytanie ma charakter rozeznania rynkowego.

 

II. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Małkinia Górna

Ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna


III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Teren objęty zapytaniem ofertowym jest zabudowaną nieruchomość gruntową oznaczoną numerem ewidencyjnym 286 o pow. 1900 m² położoną w m. Błędnica.

Na terenie działki znajduje się budynek murowany, parterowy o pow. zabudowy 263 m²  Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy drodze gminnej.

Zakres opracowania:

1) Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie;

2) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich potrzebnych uzgodnień i decyzji pozwolenia na budowę na roboty budowlane;

3) Wykonanie mapy do celów projektowych;

4) Wykonanie dokumentacji projektowej w 5 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku „pdf” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu – funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz uzgodnieniami z Urzędem Gminy w Małkinia Górnej.

5) Przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku zgłoszenia budowy lub pozwolenia na budowę i uzyskanie stosownych pozwoleń na roboty budowlane;

6) Opracowanie przedmiarów robót (szczegółowych) 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku „pdf” - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu – funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129);

7) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego – 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku „pdf” – w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 ze zm.)

8) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku „pdf” - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu – funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129);

9) Opracowanie ekspertyzy technicznej dla budynku świetlicy – jeżeli dotyczy

10) Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta nad wykonaniem robót bez dodatkowej opłaty;

11) Zakres projektu dla budynku obejmuje:

a. zaprojektowanie rozbudowy budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia zaplecza kuchennego.

b. wymianę poszycia dachu,

c. termomodernizację ścian zewnętrznych i stropu,

d. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

e. remont wnętrza budynku,

f. roboty wodno - kanalizacyjne

g. zaprojektowanie sanitariatów w tym dla osób niepełnosprawnych,

h. zaprojektowanie ogrzewania,

i. klimatyzację lub wentylację,

j. roboty elektryczne wraz z wyminą oświetlenia

2. Projektant winien przyjąć rozwiązania techniczne zgodne z warunkami technicznej oraz dającymi optymalne warunki realizacji inwestycji i eksploatacji.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania i uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych.

4. Wymagany termin wykonania  – 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na „Formularzu oferty”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

6. Szczegółowe warunki zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

7. Pisemną ofertę w zamkniętej opieczętowanej kopercie zaadresowaną na Zamawiającego i oznaczonej: OFERTA na Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Błędnica.

8. Ofertę należy dostarczyć na adres: Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  07.07.2017 do godz. 10:00

9. Kryteria oceny.

1) cena - 100%.

Cena brutto – 100 pkt

Ofercie najkorzystniejszej w danym kryterium przydziela się 70 punktów, pozostałe oferty otrzymują proporcjonalną ilość punktów wg następującego wzoru:

 

O wyborze oferty decyduje najwyższa ilość punktów. 

10. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

12. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z oferentami jest:
Elżbieta Przywoźna – Kierownik Referatu Inwestycji, tel. 29 644 29 85

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niemniejszego postepowania w każdej chwili, bez podania przyczyn lub ograniczenia przedmiotu zamówienia

 

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym

Projekt umowy

Mapa poglądowa

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2017-06-26 12:16:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2017-06-26 12:20:23)
 
 
ilość odwiedzin: 2415051

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X