☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 22.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. Pełnienia funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej. Etap III

 

                                                                                                          Małkinia Górna dnia  22.06.2017

INT.271.1. 41 .2017                                                            

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert dot. „Pełnienia funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania  pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej. Etap III”.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje:

1) stałą kontrolę prowadzonych robót budowlanych,

2) kontrolę rozliczeń budowy pod względem ilościowym, jakościowym i finansowym,

3) udział w czynnościach odbiorów częściowych i końcowych,

4) przebywanie na budowach przynajmniej 2 razy w tygodniu ( obecność potwierdzona wpisami do Dziennika budowy ),

5) udział w przeglądach pogwarancyjnych i po upływie okresu rękojmi.

 

2. Do podstawowych praw i obowiązków Inspektora Nadzoru należą prawa i obowiązki w

zakresie określonym w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006

r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. ) tj. :

1) reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

4) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, udział w czynnościach odbiorowych częściowych i końcowych oraz przekazania obiektów do użytkowania,

5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budów,

6) wydawanie kierownikowi budowy lub robót poleceń potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób, badań także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie zastosowanych wyrobów oraz urządzeń technicznych,

7) żądanie i egzekwowanie od Kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

 

3. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełnić zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, na warunkach ustalonych w umowie

4. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie trzeciego etapu budowy sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami i przyłączami w Małkini Górnej. Jest to kontynuacja projektu realizowanego w roku 2016 i 2017. Dotychczas wykonano sieć i przyłącza kanalizacyjne na ul Nurskiej, przejście pod torami relacji Warszawa – Białystok, w części ul Ostrowskiej, części ul. 1 Maja. Początek zadania (włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej w ul. 1 Maja, pompownia P2), część ul. 1 Maja, część ul. Ostrowskiej i ul. Kościelna.

 

W trzecim etapie łącznie zaprojektowano 4 565,1 m kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC DN200, DN250 oraz DN315, 1 235,0 m kanalizacji tłocznej z rur PE100 DN90, DN110 oraz DN140 oraz 203 odgałęzienia z rur PVC DN160 oraz DN200 o łącznej długości 1 264,6 m.

 

Niniejsze opracowanie obejmuje kanały grawitacyjne KG1, KG1.2, KG1.2.1, KG1.2.2, KG1.3, KG1.3.1, KG1.4, KG2, KG2.1, KG2.2, KG2.2.1, KG2.2.2, KG2.2.3, KG3, KG3.1. Kanały tłoczne KT1. Pompownię P1

Sieć kanalizacyjna

Sieć kanalizacji grawitacyjnej L=3079,4 m

Kanał grawitacyjny KG1 L=1143,0 m

Kanał grawitacyjny KG1.2 L=244,7 m

Kanał grawitacyjny KG1.2.1 L=49,7 m

Kanał grawitacyjny KG1.2.2 L=44,8 m

Kanał grawitacyjny KG1.3 L=90,2 m

Kanał grawitacyjny KG1.3.1 L=50,8 m

Kanał grawitacyjny KG1.4 L=54,6 m

Kanał grawitacyjny KG2 L=377,2 m

Kanał grawitacyjny KG2.1 L=181,5 m

Kanał grawitacyjny KG2.2 L=388.2 m

Kanał grawitacyjny KG2.2.1 L=83,0 m

Kanał grawitacyjny KG2.2.2 L=9,2 m

Kanał grawitacyjny KG2.2.3 L=110,9 m

Kanał grawitacyjny KG3 L=205,6 m

Kanał grawitacyjny KG3.1 L=46,0 m

Sieć kanalizacji tłocznej L=406,5 m

Kanał tłoczny KT1 L=406,5 m

Pompownia P1

Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej 135 szt., L=750,4 m

Odgałęzienia od kanału KG1 65 szt., L=370,0 m

Odgałęzienia od kanału KG1.2 14 szt., L=94,6 m

Odgałęzienia od kanału KG1.2,2 1 szt., L=2,7 m

Odgałęzienia od kanału KG1.3 2 szt., L=3,3 m

Odgałęzienia od kanału KG1.4 3 szt., L=5,6 m

Odgałęzienia od kanału KG2 11 szt., L=79,6 m

Odgałęzienia od kanału KG2.1 3 szt., L=12,7 m

Odgałęzienia od kanału KG2.2 22 szt., L=119,4 m

Odgałęzienia od kanału KG2.2.1 2 szt., L=2,8 m

Odgałęzienia od kanału KG2.2.3 2 szt., L=8,7 m

Odgałęzienia od kanału KG3 8 szt., L=47,2 m

Odgałęzienia od kanału KG3.1 2 szt., L=3,8 m

Razem Sieć kanalizacyjna L=4236,3 m

Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni

Przebudowa słupa telekomunikacyjnego

Zasilanie elektryczne pompowni

Przyłącza kanalizacyjne

Przyłącza kanalizacji sanitarnej w obrębie działek prywatnych 136 szt., L=2730,5 m

Szczegółowy zakres robót budowlanych znajduje się na stronie:

http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=157840  lub w siedzibie zamawiającego.

5. Wykonawca musi  potwierdzić:

- dysponowaniem 1 osobą posiadającej wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, posiadającej uprawnienia do kierowania robotami w specjalności sanitarnej bez ograniczeń (Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie – Dz. U.  2014, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, które upoważniają do pełnienia funkcji kierowania robotami w specjalności sanitarnej,

- dysponowaniem 1 osobą posiadającej wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, posiadającej uprawnienia do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjne (Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie – Dz. U.  2014, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, które upoważniają do pełnienia funkcji kierowania robotami w specjalności teletechnicznej,

- dysponowaniem 1 osobą posiadającej wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, posiadającej uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej (Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie – Dz. U.  2014, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, które upoważniają do pełnienia funkcji kierowania robotami drogowymi,

 

Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 156, poz. 118 z późn. zm. ) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Z 2008 r., Nr 63, poz. 394). W przypadku przedstawienia osób, którymi będzie dysponował Wykonawca należy załączyć zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wykonawca dla potwierdzenia kwalifikacji przedkłada dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień i aktualne na dzień otwarcia ofert zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa – Załącznik nr 2

 

6. Zamawiający żąda wykazu min. 2 usług odpowiadających swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia (nadzór nad budową sieci wod - kan) o łącznej wartości min. 3 mln zł wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie

 

III. Forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

Termin składania ofert: do 29.06.2017 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.

Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik Referatu Inwestycji tel. 29 644 29 85

IV. Wybór oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopie odpowiednich wymaganych uprawnień osób do wykonywania samodzielnych  funkcji technicznych w  budownictwie , w tym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, z potwierdzeniem obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym - załącznik nr 1

2. Załącznik nr 2 i 3

3. Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2017-06-22 14:16:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2017-06-22 14:27:00)
 
 
ilość odwiedzin: 2464012

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X