☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie, Szkoły Podstawowej w Orle, Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie

WÓJT GMINY MAŁKINIA GÓRNA
OGŁASZA KONKURSY NA KANDYDATÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW NASTĘPUJĄCYCH SZKÓŁ:

1.

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Kiełczew, ul. Prymasa Tysiąclecia 49, 07-319 Prostyń

2.

Szkoła Podstawowa

Orło 11, 07-320 Małkinia Górna

3.

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego

Glina 83, 07-320 Małkinia Górna

Do konkursu może przystąpić:

1.  Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania:

1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.).

2.  Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce i spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-9.

3.  Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować osoba nie będąca nauczycielem, która:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) ukończyła studia magisterskie;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2, 5, 7 i 9.

Oferty  osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub przedszkola;

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:

a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

c) stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu, o którym mowa w  pkt. 3 lit a – c;

5) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.);

10)  oświadczenie o dopełnienie obowiązku o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.) – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.;

11) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela;

12) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Informacje o sposobie i terminie składania ofert:

1)  oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podaniem danych osobowych kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy) oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora (nazwa szkoły)’’ w terminie do 23 czerwca 2017 r. godz. 1600, bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Małkini Górnej;

2) w przypadku wysłania ofert pocztą na adres: Urząd Gminy w Małkini Górnej, 07-320 Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1 – decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów i członków komisji o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego:

1) konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Wójta Gminy Małkinia Górna;

2) o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych  kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Wójt Gminy      
mgr Bożena Kordek

Wytworzył:
Danuta Barszcz
(2017-06-06)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2017-06-06 16:48:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2017-06-06 16:58:22)
 
 
ilość odwiedzin: 3101964

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X