☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 30.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Małkinia Górna
o g ł a s z a
przetarg ustny nieograniczony

na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej w trybie nieograniczonego przetargu ustnego, stanowiącej własność Gminy Małkinia Górna, położonej na terenie jednostki ewidencyjnej Małkinia Górna, obręb Daniłówka Pierwsza, oznaczonej w rejestrze gruntów jako dz. nr 80/3 o pow. 0,0500 ha, dla której prowadzona jest KW OS1M/00061540/1.

Opis przedmiotu sprzedaży:

Działka nr 80/3 o powierzchni 0,0500 ha ma kształt wydłużonego prostokąta i nie może stanowić działki budowlanej w świetle art. 4, ust. 3a ugn, ze względu na jej wielkość i cechy geometryczne. Jest to działka bezpośrednio przyległa do nieruchomości stanowiącej m/in działkę gruntu nr 80/2. Przedmiotowa działka jest niezabudowana, stanowi tereny upraw rolnych i posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Działka nie jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej – stanowi tereny upraw rolnych i położona jest w terenie częściowo zurbanizowanym.

Nieruchomość wykorzystywana jest jako tereny upraw rolnych. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości - 5 000,00 zł
Wysokość wadium – 20% ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się w dniu 07.07.2017r. – godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 1 ( pok. nr 6).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek: Urzędu Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1 w Banku Spółdzielczym w Małkini Górnej nr 24 8923 1021 0100 0169 2001 0011 lub w kasie Urzędu Gminy w terminie do dnia 03.07.20017 r. – do godz. 12:00.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto lub wniesienie wpłaty w kasie Urzędu. Na przetarg należy zgłosić się z potwierdzeniem wpłaty wadium oraz dowodem osobistym w przypadku osób fizycznych, dokumentem potwierdzającym uprawnienia do reprezentowania podmiotu w przypadku osób prawnych, promesą MSW zezwalającą na zakup nieruchomości w przypadku uczestnictwa cudzoziemca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 ze zm.). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Gmina Małkinia Górna może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę brutto, którą należy wpłacić przed zawarciem aktu notarialnego.

Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Handlu i Usług ul. Przedszkolna 1 pok. nr 14 (tel. 29 6442988) od poniedziałku do piątku ( 8°° - 16°°).

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Małkinia Górna przy ul. Przedszkolnej 1, a także zamieszczono na stronach internetowych www.malkiniagorna.pl oraz w BIP bip.malkiniagorna.pl.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych powodów.

Ogłoszenie - PDF

Wytworzył:
Bogusława Łupińska
(2017-06-02)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2017-06-02 15:48:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2017-06-02 15:49:35)
 
 
ilość odwiedzin: 3095398

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X