☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. wykonania remontu nawierzchni chodnika i zjazdów na ul. Mickiewicza w Małkini Górnej

Małkinia Górna, dnia 19.05.2017 roku

 

INT 271.1.36.2017

 

 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu nawierzchni chodnika i zjazdów na ul. Mickiewicza w Małkini Górnej.

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks: 29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni chodnika i zjazdów na ul. Mickiewicza w Małkini Górnej.

W zakres opracowania wchodzą:

- prace rozbiórkowe,

- korytowanie terenu,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej,

- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej,

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania – PRZEDMIAR ROBÓT

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy

Wymagany czas realizacji 31.08.2017 r.

3. Forma złożenia oferty:

1. Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 01.06.2017 roku do godz. 10:00 w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą mailową. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący sposób:„Oferta na wykonanie remontu nawierzchni chodnika i zjazdów na ul. Mickiewicza w Małkini Górnej” Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia

w siedzibie Zamawiającego.

2. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

3. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Referat Inwestycji 29 644 29 85

4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

5. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

6. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Zapytanie ofertowe w wersji edytowalnej

Przedmiar robót - załącznik nr 2

Projekt zagospodarowania terenu - załącznik nr 3

Projekt budowlany

STWiORB

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aleksandra Socik
(2017-05-19 14:31:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Aleksandra Socik
(2017-05-19 14:40:02)
 
 
ilość odwiedzin: 2415096

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X