☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 22.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. wykonania projektu budowlanego branży drogowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grądy oraz utwardzenia działki nr 1211 kostką brukową

 INT 271.1.33.2017

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego branży drogowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grądy oraz utwardzenie działki nr 1211 kostką brukową.

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks: 29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

a) wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej na długości ok. 150 mb na działce nr 661, obręb Grądy.

Projektowana przebudowa musi nawiązywać do istniejącej drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej znajdującej się na działce nr 417, obręb Grądy. Droga będzie ciągiem komunikacyjnym obsługującym ruch lokalny.

Teren opracowania objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Dokumentacja swoim zakresem będzie obejmowała w szczególności:

- nawierzchnię jezdni i pasa drogowego z dostosowaniem do istniejącego ruchu:

- podbudowę,

- nawierzchnię bitumiczną,

- odwodnienie całego odcinka drogi,

- zaprojektowanie zjazdów do posesji – jeżeli dotyczy

- pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta nad wykonaniem robót bez dodatkowej zapłaty.

Dokumentacja obejmuje opracowanie zawierające:

- projekt budowlany w zakresie wymaganym przepisami prawa, nie naruszający ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- kosztorys inwestorski,

- przedmiar robót,

- ewentualne projekty branżowe usunięcia kolizji,

- w przypadku odprowadzenia wód opadowych uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli dotyczy)

 

Działając z upoważnienia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji w tym decyzji pozwolenia na budowę/ zgłoszenia, uzgodnień opinii i pozwoleń wynikających z przepisów. Wykonana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Zamawiający nie posiada map do celów projektowych.

Przed złożeniem projektu budowlanego należy opracować koncepcje rozwiązań technicznych. Koncepcja musi uzyskać akceptacje Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do regularnego konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań projektowych.

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.

Wykonawca skompletuje wszystkie materiały stanowiące załączniki do wniosku o wydanie decyzji wraz z oświadczeniem, że powyższe materiały są kompletne.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie pisemnej w ilości:

- projekt budowlany – 5 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 1 egz.,

- kosztorys inwestorski – 2 egz.,

- przedmiar robót - 2 egz.,

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików formatu „PDF” na płycie CD w ilości 1 egz.

b) opracowanie dokumentacji na utwardzenie działki kostką brukową. Działka nr 1211, obręb Grądy.

W zakres opracowanie wchodzi:

- projekt zagospodarowania z uwzględnieniem odwodnienia danego odcinka – 5 egz,

- kosztorys inwestorski – 2 egz,

- przedmiar robót – 2 egz,

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego, przed wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej.

Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wystawioną przez Wykonawcę.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji tel. 29 644 29 85

Maksymalny termin realizacji zamówienia 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

3. Wybór oferty

Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie kryterium: cena - 100%.

Cena brutto - 100 pkt

Ofercie najkorzystniejszej w danym kryterium przydziela się 100 punktów, pozostałe oferty otrzymują proporcjonalną ilość punktów wg następującego wzoru:

Kw = najniższa cena oferty z ofert podlegających ocenie : cena oferty badanej x 100%

 

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

4. Forma złożenia oferty :

1.Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 31.05.2017 roku do godz. 10:00 w formie : pisemnej (osobiście, listownie) na adres : Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

2.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowania w następujący sposób: Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego branży drogowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grądy oraz utwardzenie działki nr 1211 kostką brukową.

3. Do oferty Wykonawca dołączy referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane w zakresie opisanym w przedmiocie zamówienia.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe w wersji edytowalnej

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Mapa poglądowa - załącznik nr 2

Umowa - załącznik nr 3

Wytworzył:
Udostępnił:
Aleksandra Socik
(2017-05-19 14:02:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Aleksandra Socik
(2017-05-19 14:06:57)
 
 
ilość odwiedzin: 2463867

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X