☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 22.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad przebudową drogi gminnej ul. Kolejowej w Małkini Górnej.

           

                                                                                                          Małkinia Górna dnia  18.05.2017

INT.271.1. 35 .2017

 

                                                                                 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert dot.: „Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad przebudową drogi gminnej ul. Kolejowej w Małkini Górnej

.

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad przebudową drogi gminnej ul. Kolejowej w Małkini Górnej o długości około 410 mb. Przebudowa będzie prowadzona w systemie zaprojektuj i wybuduj. Poniższe dane pochodzą z Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Ulica Kolejowa jest drogą gminną KL. D – droga dojazdowa. W układzie komunikacyjnym miejscowości Małkinia Górna stanowi jedyny dojazd do osiedla mieszkaniowego jedno- i wielorodzinnego, stadionu sportowego LKS „Małkinianka” i zakładów usługowych.

Poprzez ulicę Biegańskiego stanowi połączenie osiedli mieszkaniowych, zakładów produkcyjno-usługowych i obiektu sportowego z drogą wojewódzką nr 694.

CHARAKTERYSTCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ

OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT

a) Długość odcinka drogi gminnej do przebudowy – 410 mb

b) Klasa techniczna drogi gminnej – D droga dojazdowa – przekrój półuliczny

c) Kategoria ruchu – KR 1

d) Szerokość jezdni – 6,00 m

e) Nawierzchnia jezdni – asfaltowa 2 x 4 cm

f) Szerokość chodnika od 1,50 do 2,00 m

g) Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

h) Odwodnienie ulicy powierzchniowe do opracowania w projekcie

i) Wjazdy indywidualne wg planu sytuacyjnego

j) Szerokość pasa drogowego – zmienna od 10,0 m do 15,0 m

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej musi zostać zaprojektowana dla kategorii ruchu KR-1, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 1999 r., Nr 73, poz. 430 z późniejszymi zmianami).

 

Szczegółowy zakres robót budowlanych opisanych w PFU znajduje się na stronie: BIP-Zamówienia publiczne- Ogłoszenia przetargów, link  http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=157502 lub w siedzibie zamawiającego

 

Szczegółowy zakres zadania:

stała kontrola prowadzonych robót budowlanych, kontrola rozliczeń budowy pod względem ilościowym, jakościowym i finansowym, udział w czynnościach odbiorów częściowych i końcowych, udział w przeglądach pogwarancyjnych i po upływie okresu rękojmi.

Do podstawowych praw i obowiązków Inspektora Nadzoru należą prawa i obowiązki w zakresie określonym w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013 r. Nr 1409, z późn. zm. ) tj. :reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

3. Forma złożenia oferty:

3.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

W formularzu należy podać wykonania usługi dla poszczególnych inwestycji drogowych.

3.2. Termin składania ofert: do 06.06.2017 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 13 (sekretariat).

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

4. Wykonawca powinien w ofercie podać wartość procentową od ceny ofertowej netto plus podatek VAT uwzględniającą wszelkie składniki wartości zamówienia.

5. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

6. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik referatu Inwestycji 29 644 29 85

7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

8. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopia odpowiednich uprawnień, zaświadczeń.

10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym

Zapytanie ofertowe wersji pdf

Projekt umowy

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2017-05-19 13:23:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2017-05-19 13:28:13)
 
 
ilość odwiedzin: 2463861

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X