☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 23.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. wykonania projektu budowlanego branży drogowej dla nowoprojektowanej drogi w Małkini Górnej.

INT 271.1. 34 .2017                                     Małkinia Górna, dnia 18.05.2017 roku.

 

Gmina Małkinia Górna

Ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

tel. 29 644 80 00

fax. 29 74 55 118

mail: poczta@malkiniagorna.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  1. Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego branży drogowej dla nowoprojektowanej drogi w Małkini Górnej.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlanego na budowę drogi gminnej  o nawierzchni bitumicznej na długości ok. 1230 mb o zmiennym pasie drogowym tj. 15 m na odcinku ok. 800 m w terenie niezabudowanym oraz 10 m na odcinku ok. 430 m w terenie zabudowanym. Projektowana budowa musi nawiązywać do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 627 o nawierzchni bitumicznej znajdującej się na działce nr 414, obręb Małkinia Górna oraz do drogi powiatowej ul. Kościelnej o nawierzchni bitumicznej na działce nr 700, obręb Małkinia Górna.

Droga będzie ciągiem komunikacyjnym obsługującym samochody osobowe poruszające się w ruchu lokalnym oraz alternatywnie w przypadkach awaryjnych także zakłady przemysłowe takie jak ROCKWOOL Polska, BD Art i liczne firmy lokalne. Nowoprojektowana droga przeniesie część ruchu kołowego z ul. Kościelnej.

Teren opracowania objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Dokumentacja swoim zakresem będzie obejmowała w szczególności:

- budowa nawierzchni jezdni i pasa drogowego z dostosowaniem do proponowanego ruchu:

- podbudowa,

- nawierzchnia bitumiczna,

- chodnik jednostronny na terenie zabudowy mieszkaniowej,

- parkingi dla samochodów osobowych w obrębie cmentarza,

- odwodnienia całego odcinka drogi,

- zaprojektowanie zjazdów do posesji.

- pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta nad wykonaniem robót bez dodatkowej zapłaty.

Dokumentacja obejmuje opracowanie zawierające:

- projekt budowlany w zakresie wymaganym przepisami prawa, nie może naruszać                                                          ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- kosztorys inwestorski,

- przedmiar robót,

- ewentualne projekty branżowe usunięcia kolizji,

- w przypadku odprowadzenia wód opadowych uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz pozwolenia wodnoprawnego - jeżeli dotyczy

 

Działając z upoważnienia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji w tym decyzji pozwolenia na budowę, uzgodnień opinii i pozwoleń wynikających z przepisów m.in. z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Węgrowie, Powiatowego Zarządem Dróg w Ostrowi Mazowieckiej.

Wykonana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Zamawiający nie posiada map do celów projektowych.

 

Wykonawca opracuje:

- mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone w trybie „spec ustawy drogowej” ZRiD.

- wykaz działek niezbędnych dla realizacji inwestycji oraz geodezyjne załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zamawiający przewiduje podział ok. 100 działek. Ilość działek ma charakter orientacyjny, a ostateczna ilość jest uzależniona od przyjętych rozwiązań projektowych.

Przed złożeniem projektu budowlanego należy opracować koncepcje rozwiązań technicznych .

Koncepcja musi uzyskać akceptacje Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest do regularnego konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań projektowych.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego, przed wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej.

 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.

 

Wykonawca skompletuje wszystkie materiały stanowiące załączniki do wniosku o wydanie decyzji wraz z oświadczeniem, że powyższe materiały są kompletne i uzyska decyzję ZRID w imieniu Zamawiającego.

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie pisemnej w ilości:

- projekt budowlany – 5 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 1 egz.,

- kosztorys inwestorski – 2 egz.,

- przedmiar robót - 2 egz.,

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików formatu „PDF” na płycie CD w ilości 1 egz.

Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wystawioną przez Wykonawcę.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji tel. 29 644 29 85

Maksymalny termin realizacji zamówienia 10 miesięcy od  dnia podpisania umowy.

 

III.  Wybór oferty

Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie kryterium:  cena - 100%.

Cena brutto - 100 pkt

Ofercie najkorzystniejszej w danym kryterium przydziela się 100 punktów, pozostałe oferty otrzymują proporcjonalną ilość punktów wg następującego wzoru:

Kw = najniższa cena oferty z ofert podlegających ocenie : cena oferty badanej x 100%    

                                                       

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

IV.  Forma złożenia oferty :

  1. Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 02.06.2017 roku
    do godz. 10:00 w formie : pisemnej (osobiście, listownie) na adres :
    Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna
  2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowania w następujący sposób:

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie projektu budowlanego branży drogowej dla nowoprojektowanej drogi gminnej w Małkini Górnej”.

  1. Do oferty Wykonawca dołączy referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane w zakresie opisanym w przedmiocie zamówienia.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Mapa poglądowa

Projekt umowy

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2017-05-19 13:06:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2017-05-19 13:22:34)
 
 
ilość odwiedzin: 2540502

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X