☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 17.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. Pełnienia funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej. Etap III

            Małkinia Górna dnia  12.05.2017

INT.271.1. 32 .2017                                                                 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert dot. „Pełnienia funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania  pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej. Etap III”.

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje: stałą kontrolę prowadzonych robót budowlanych, kontrolę rozliczeń budowy pod względem ilościowym, jakościowym i finansowym, udział w czynnościach odbiorów częściowych i końcowych, udział w przeglądach pogwarancyjnych i po upływie okresu rękojmi. Obowiązkowa obecność inspektora na placu budowy co drugi dzień, potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

 

Do podstawowych praw i obowiązków Inspektora Nadzoru należą prawa i obowiązki w zakresie określonym w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013 r. Nr 1409, z późn. zm.) tj.: reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie jakości wykonanych robót  i ze szczególnym uwzględnieniem wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

 

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie trzeciego etapu budowy sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami i przyłączami w Małkini Górnej. Jest to kontynuacja projektu realizowanego w roku 2016 i 2017. Dotychczas wykonano sieć i przyłącza kanalizacyjne na ul Nurskiej, przejście pod torami relacji Warszawa – Białystok, w części ul Ostrowskiej, części ul. 1 Maja. Początek zadania (włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej w ul. 1 Maja, pompownia P2), część ul. 1 Maja, część ul. Ostrowskiej i ul. Kościelna.

 

Łącznie zaprojektowano 4 565,1 m kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC DN200, DN250 oraz DN315, 1 235,0 m kanalizacji tłocznej z rur PE100 DN90, DN110 oraz DN140 oraz 203 odgałęzienia z rur PVC DN160 oraz DN200 o łącznej długości 1 264,6 m.

 

Niniejsze opracowanie obejmuje kanały grawitacyjne KG1, KG1.2, KG1.2.1, KG1.2.2, KG1.3, KG1.3.1, KG1.4, KG2, KG2.1, KG2.2, KG2.2.1, KG2.2.2, KG2.2.3, KG3, KG3.1. Kanały tłoczne KT1. Pompownię P1

Sieć kanalizacyjna

Sieć kanalizacji grawitacyjnej L=3079,4 m

Kanał grawitacyjny KG1 L=1143,0 m

Kanał grawitacyjny KG1.2 L=244,7 m

Kanał grawitacyjny KG1.2.1 L=49,7 m

Kanał grawitacyjny KG1.2.2 L=44,8 m

Kanał grawitacyjny KG1.3 L=90,2 m

Kanał grawitacyjny KG1.3.1 L=50,8 m

Kanał grawitacyjny KG1.4 L=54,6 m

Kanał grawitacyjny KG2 L=377,2 m

Kanał grawitacyjny KG2.1 L=181,5 m

Kanał grawitacyjny KG2.2 L=388.2 m

Kanał grawitacyjny KG2.2.1 L=83,0 m

Kanał grawitacyjny KG2.2.2 L=9,2 m

Kanał grawitacyjny KG2.2.3 L=110,9 m

Kanał grawitacyjny KG3 L=205,6 m

Kanał grawitacyjny KG3.1 L=46,0 m

Sieć kanalizacji tłocznej L=406,5 m

Kanał tłoczny KT1 L=406,5 m

Pompownia P1

Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej 135 szt., L=750,4 m

Odgałęzienia od kanału KG1 65 szt., L=370,0 m

Odgałęzienia od kanału KG1.2 14 szt., L=94,6 m

Odgałęzienia od kanału KG1.2,2 1 szt., L=2,7 m

Odgałęzienia od kanału KG1.3 2 szt., L=3,3 m

Odgałęzienia od kanału KG1.4 3 szt., L=5,6 m

Odgałęzienia od kanału KG2 11 szt., L=79,6 m

Odgałęzienia od kanału KG2.1 3 szt., L=12,7 m

Odgałęzienia od kanału KG2.2 22 szt., L=119,4 m

Odgałęzienia od kanału KG2.2.1 2 szt., L=2,8 m

Odgałęzienia od kanału KG2.2.3 2 szt., L=8,7 m

Odgałęzienia od kanału KG3 8 szt., L=47,2 m

Odgałęzienia od kanału KG3.1 2 szt., L=3,8 m

Razem Sieć kanalizacyjna L=4236,3 m

Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni

Przebudowa słupa

Zasilanie elektryczne pompowni

Przyłącza kanalizacyjne

Przyłącza kanalizacji sanitarnej w obrębie działek prywatnych 136 szt., L=2730,5 m

Szczegółowy zakres robót budowlanych znajduje się na stronie:

http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=157840  lub w siedzibie zamawiającego.

 

3. Forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

Termin składania ofert: do25.05.2017 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.

Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik Referatu Inwestycji tel. 29 644 29 85

4. Wybór oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopie odpowiednich wymaganych uprawnień osób do wykonywania samodzielnych  funkcji technicznych w  budownictwie , w tym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, z potwierdzeniem obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym

Projekt umowy

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2017-05-12 09:50:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2017-05-12 09:53:50)
 
 
ilość odwiedzin: 2420120

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X