☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 20.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Kiełczew

Małkinia Górna dnia 28.04.2017

INW.271.1.30.2017

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert dot. „Pełnienia funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Kiełczew”

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje: stałą kontrolę prowadzonych robót budowlanych, kontrolę rozliczeń budowy pod względem ilościowym, jakościowym i finansowym, udział w czynnościach odbiorów częściowych i końcowych, udział w przeglądach pogwarancyjnych i po upływie okresu rękojmi. Obowiązkowa obecność inspektora na placu budowy co drugi dzień, potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

Do podstawowych praw i obowiązków Inspektora Nadzoru należą prawa i obowiązki w zakresie określonym w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013 r. Nr 1409, z późn. zm.) tj.: reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie jakości wykonanych robót i ze szczególnym uwzględnieniem wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Zakres robót budowlanych obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest inwestycja obejmująca budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, o następujących parametrach:

Sieć: -długości L = 246,04 m, materiał PE 100 SDR 17 dn 140 mm, PN 10

- długości L = 1937,52 m, materiał PE 100 SDR 17 dn 140 mm RC, PN 10

- przewiert sterowany -długości L = 10013,34 m, materiał PE 100 SDR 17 dn 110 mm, PN 10

- długości L = 2499,00 m, materiał PE 100 SDR 17 dn 110 mm RC, PN 10

- przewiert sterowany długości L = 114,95 m, materiał PE 100 SDR 17 dn 90 mm, PN 10

Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi: 14 810,85 m

-hydranty nadziemne dn 80mm wraz z zasuwami - 76 kpl.

Wykopy w gruncie kat. I-III - 100 %; wykonywane mechanicznie 100%; o ścianach ze skarpami 80%, o ścianach w szalunkach 20%. W cenie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualne odwodnienie wykopów. Odtworzenie nawierzchni dróg żwirowych po wykonaniu sieci wodociągowej oraz miejscowe odtworzenie nawierzchni asfaltowych po wykonaniu otworów roboczych dla przewiertów sterowanych.

Przyłącza: Inwestycja obejmuje budowę przyłączy wodociągowych:

- długość L = 619,20 m , materiał PE 100 SDR 17 dn 32mm, PN 10

- długość L = 4 647,40 m , materiał PE 100 SDR 17 dn 40mm, PN 10

- długość L = 1 433,30 m , materiał PE 100 SDR 17 dn 50mm, PN 10

- długość L = 61,10 m , materiał PE 100 SDR 17 dn 90mm, PN 10

Łączna długość projektowanych przyłączy wynosi: 6 761,00 m

- studnie wodomierzowe wraz z wyposażeniem - 22 kpl.

- kompletne zestawy wodomierzowe w domach - 165 kpl.

Wykopy w gruncie kat. I-III - 100 %; wykonywane mechanicznie 100%; o ścianach ze skarpami 100%. W cenie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualne odwodnienie wykopów i uporządkowanie terenu poszczególnych posesji po zakończeniu wykonywania robót budowlanych. Odtworzenie nawierzchni asfaltowych po wykonaniu przyłączy w pasach dróg.

Szczegółowy zakres robót budowlanych znajduje się na stronie:

http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=157478 lub w siedzibie zamawiającego.

 

3. Forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

Termin składania ofert: do 19.05.2017 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.

Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik Referatu Inwestycji tel. 29 644 29 85

4. Wybór oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopie odpowiednich wymaganych uprawnień osób do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie , w tym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, z potwierdzeniem obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Zapytanie ofertowe w wersji edytowalnej

Umowa

Wytworzył:
Udostępnił:
Aleksandra Socik
(2017-05-05 12:03:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Aleksandra Socik
(2017-05-05 12:06:45)
 
 
ilość odwiedzin: 2461054

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X