☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 16.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. wykonania projektu budowlanego branży drogowej na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Klukowo

INT271.1.29.2017                                                                                                                                                                                 Małkinia Górna, dnia 27.04.2017 roku.

 

Gmina Małkinia Górna

Ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

tel. 29 644 80 00

fax. 29 74 55 118

mail: poczta@malkiniagorna.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego branży drogowej na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Klukowo.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlanego na budowę drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej na długości ok. 1000 mb na działkach nr 538, obręb Glina, nr 275, 135, 166 obręb Klukowo.

Projektowana budowa musi nawiązywać do istniejącej drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej znajdującej się na działce nr 538, obręb Glina. Droga będzie ciągiem komunikacyjnym obsługującym ruch lokalny.

Teren opracowania nie jest objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Dokumentacja swoim zakresem będzie obejmowała w szczególności:

budowa nawierzchni jezdni i pasa drogowego z dostosowaniem do istniejącego ruchu:

- podbudowa,

- nawierzchnia bitumiczna,

- odwodnienia całego odcinka drogi,

- zaprojektowanie zjazdów do posesji.

- pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta nad wykonaniem robót bez dodatkowej zapłaty.

Dokumentacja obejmuje opracowanie zawierające:

- projekt budowlany w zakresie wymaganym przepisami prawa, nie może naruszać ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- kosztorys inwestorski,

- przedmiar robót,

- ewentualne projekty branżowe usunięcia kolizji,

- w przypadku odprowadzenia wód opadowych uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz pozwolenia wodnoprawnego - jeżeli dotyczy

 

Działając z upoważnienia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji w tym decyzji pozwolenia na budowę, uzgodnień opinii i pozwoleń wynikających z przepisów. Wykonana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Zamawiający nie posiada map do celów projektowych.

 

Wykonawca opracuje:

- mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone w trybie „spec ustawy drogowej” ZRiD.

- wykaz działek niezbędnych dla realizacji inwestycji oraz geodezyjne załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zamawiający przewiduje podział ok. 50 działek. Ilość działek ma charakter orientacyjny, a ostateczna ilość jest uzależniona od przyjętych rozwiązań projektowych.

Przed złożeniem projektu budowlanego należy opracować koncepcje rozwiązań technicznych .

Koncepcja musi uzyskać akceptacje Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest do regularnego konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań projektowych.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego, przed wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej.

 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.

 

Wykonawca skompletuje wszystkie materiały stanowiące załączniki do wniosku o wydanie decyzji wraz z oświadczeniem, że powyższe materiały są kompletne i uzyska decyzję ZRID w imieniu Zamawiającego.

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie pisemnej w ilości:

- projekt budowlany – 5 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 1 egz.,

- kosztorys inwestorski – 2 egz.,

- przedmiar robót - 2 egz.,

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików formatu „PDF” na płycie CD w ilości 1 egz.

Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wystawioną przez Wykonawcę.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji tel. 29 644 29 85

Maksymalny termin realizacji zamówienia 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

III. Wybór oferty

Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie kryterium: cena - 100%.

Cena brutto - 100 pkt

Ofercie najkorzystniejszej w danym kryterium przydziela się 100 punktów, pozostałe oferty otrzymują proporcjonalną ilość punktów wg następującego wzoru:

Kw = najniższa cena oferty z ofert podlegających ocenie : cena oferty badanej x 100%

 

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

IV. Forma złożenia oferty :

1.Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 26.05.2017 roku do godz. 10:00 w formie : pisemnej (osobiście, listownie) na adres : Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

2.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowania w następujący sposób: Zapytanie ofertowe na „Wykonanie projektu budowlanego branży drogowej na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Klukowo”.

3. Do oferty Wykonawca dołączy referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane w zakresie opisanym w przedmiocie zamówienia.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Zapytanie ofertowe w wersji edytowalnej

Mapa poglądowa 1

Mapa poglądowa 2

Umowa

Wytworzył:
Udostępnił:
Aleksandra Socik
(2017-05-05 11:50:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Aleksandra Socik
(2017-05-05 11:59:20)
 
 
ilość odwiedzin: 2419189

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X