☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. wykonania koncepcji przebudowy drogi gminnej ul. Przedszkolnej w Małkini Górnej oraz rozbudowy budynków Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

INW 271.1. 28. 2017                                                    Małkinia Górna, dnia 26.04.2017 roku.

 

Gmina Małkinia Górna

Ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

tel. 29 644 80 00

fax. 29 74 55 118

mail: poczta@malkiniagorna.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  1. Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji przebudowy drogi gminnej ul. Przedszkolnej w Małkini Górnej oraz rozbudowy budynków Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

1.ulica Przedszkolna

Zamówienie obejmuje wykonanie koncepcji przebudowy drogi gminnej  o długości ok. 780 mb. Początek opracowania musi nawiązywać do istniejącej drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej ul. Biegańskiego na działce nr 804/3. Koniec trasy włączenie do drogi wojewódzkiej nr 694, oraz do drogi gminnej ul. Leśnej dz. nr 2729. Teren opracowania jest częściowo objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Małkinia Górna. Obecnie trwają prace nad wykonaniem aktualizacji dla część terenu objętego opracowaniem.

Przy opracowaniu koncepcji Wykonawca powinien przyjąć odpowiednie rozwiązania dotyczące:

a. odprowadzenia wód opadowych, ze względu na spadki terenu na poszczególnych odcinkach drogi. W trakcie deszczów nawalnych woda spływająca z odcinków dróg już utwardzonych jak i dróg żwirowych objętych projektem, podtapia posesje położone w najniższym punkcie opracowania. Należy również rozważyć przebudowę kolektora odprowadzającego wody opadowe znajdującego się w ul. Leśnej i ewentualnie w ul. Nurskiej (droga wojewódzka 694),

b. zwiększenia miejsc parkingowych w obrębie drogi, ze względu na występowanie obiektów użyteczności publicznej (Przedszkole, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Urząd Gminy), obiektów usługowych oraz budynków wielorodzinnych,

c. wykonania podbudowy i nawierzchni bitumicznych,

d. wykonania zjazdów publicznych i indywidualnych,

e. wykonania oświetlenia ulicznego,

f. Wykonawca w koncepcji przedstawi tryb uzyskania zezwoleń lub decyzji na wykonanie robót budowlanych.

Należy uwzględnić warunki techniczne, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne

2. budynek Urzędu Gminy.

Budynek Urzędu Gminy w Małkini Górnej jest budynkiem dwu kondygnacyjnym podpiwniczonym, zlokalizowanym przy ul. Przedszkolnej 1,  na działce nr ewidencyjny 1872. Koncepcja musi przewidzieć rozbudowę budynku na działce nr ewidencyjny 810/54, 1513/1. Przy rozbudowie należy rozważyć warunki techniczne usytuowania budynków od stref Stacji Uzdatniania Wody oraz lasu. Rozbudowa w zakresie zwiększenia powierzchni biurowych.

Wykonawca w koncepcji przedstawi tryb uzyskania zezwoleń lub decyzji na wykonanie robót budowlanych

3. Opis przedmiotu zamówienia – budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu (GOKiS).

Budynek GOKiS jest budyniem parterowym, zlokalizowanym przy ul. Przedszkolnej 3, na działce 810/54. Koncepcja musi przewidzieć rozbudowę budynku na działce nr ewidencyjny 810/54. Przy rozbudowie należy rozważyć warunki techniczne usytuowania budynków od stref Stacji Uzdatniania Wody oraz lasu. Rozbudowa w zakresie zwiększenia powierzchni widowiskowej, biurowej oraz pracowni.

Wykonawca w koncepcji przedstawi tryb uzyskania zezwoleń lub decyzji na wykonanie robót budowlanych

 

III. Sposób przygotowania koncepcji

Koncepcja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć dla każdej z wymienionych części w opisie przedmiotu zamówienia.                                      

1. Wykonawca uzyska stosowne mapy,

2. Wykonawca zobowiązany jest do regularnego konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań, które znajdą się w koncepcji.

3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego otoczeniu przed wykonaniem wyceny opracowania koncepcyjnego.

 

4. Wymagana minimalna zawartość koncepcji:

- zagospodarowanie terenu,

- rozwiązania odwadniające ulicę,

- rozwiązania dotyczące nawierzchni ulicy,

- rozwiązania dotyczące oświetlenia ulicy,

- propozycja trybu uzyskania zezwoleń lub decyzji na wykonanie robót budowlanych,

- przedstawienie warunków technicznych i możliwości rozbudowy budynku Urzędu Gminy,

- przedstawienie warunków technicznych i możliwości rozbudowy budynku GOKiS.

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie pisemnej w ilości – 5 egz. oraz w wersji elektronicznej zapisanej w postaci plików formatu „PDF” na płycie CD w ilości 1 egz.

6. Pożądany termin realizacji zadania:  sierpień 2017 roku.

7. Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wystawioną przez Wykonawcę.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji tel. 29 644 29 85

 

IV.  Wybór oferty

Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie kryterium:

1. cena - 70%.

a. Cena brutto - 70 pkt

Ofercie najkorzystniejszej w danym kryterium przydziela się 70 punktów, pozostałe oferty otrzymują proporcjonalną ilość punktów wg następującego wzoru:

Kw = najniższa cena oferty z ofert podlegających ocenie : cena oferty badanej x 70%    

                                                        

2. Okres realizacji zamówienia – 30%

Termin realizacji - 30 pkt

a. Sposób oceniania ofert:

- okres realizacji zamówienia 9 miesięcy – 0 pkt.

- okres realizacji zamówienia 8 miesięcy – 5 pkt.

- okres realizacji zamówienia 7 miesięcy – 10 pkt

- okres realizacji zamówienia 6 miesięcy – 15 pkt

- okres realizacji zamówienia 5 miesięcy – 20 pkt

- okres realizacji zamówienia 4 miesięcy – 25 pkt

- okres realizacji zamówienia 3 miesięcy – 30 pkt

 

4. O wyborze oferty decyduje najwyższa ilość punktów. 

5. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy oraz przedstawi informację na stronie www.bip.malkiniagorna.pl.

V.  Forma złożenia oferty :

  1. Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 17.05.2017 roku
    do godz. 10:00 w formie : pisemnej (osobiście, listownie) na adres :
    Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna
  2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowania w następujący sposób:

Zapytanie ofertowe na wykonanie koncepcji przebudowy drogi gminnej ul. Przedszkolnej w Małkini Górnej oraz rozbudowy budynków Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu”.

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym w wersji do edycji

2. Mapa poglądowa z zakresem przedsięwzięcia

3. Mapa szczegółowa ul. Przedszkolna 1

4. Mapa szczegółowa ul. Przedszkolna 2

5. Projekt umowy

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2017-04-27 09:48:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2017-04-27 10:00:00)
 
 
ilość odwiedzin: 2417002

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X