☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. dostawy wiat przystankowych dla Gminy Małkinia Górna

INT 271.1.25.2017

 

 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na dostawę wiat przystankowych dla Gminy Małkinia Górna

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks: 29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk wiat przystankowych.

W zakres opracowania wchodzi:

- dostawa oraz transport na koszt Wykonawcy wiat przystankowych, nie posiadających wad i oznak użytkowania,

- przekazanie przedmiotu zamówienia protokolarnie przy udziale Zamawiającego

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy

Wymagany czas realizacji 30.06.2017 r.

Oferent powinien do oferty dołączyć karty techniczne proponowanych elementów. Karta techniczna powinna zawierać rysunek poglądowy, wymiary każdego elementu oraz użyte materiały.

3. Forma złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Termin składania ofert: do 12.05.2017 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3. Nie dopuszcza się składania ofert drogą mailową.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

3.Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 30.06.2017 r.

4. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

5. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

6. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Referat Inwestycji 29 644 29 85

7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

8. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

9. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

10. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Zapytanie ofertowe w wersji edytowalnej

Wytworzył:
Udostępnił:
Aleksandra Socik
(2017-04-26 14:00:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Aleksandra Socik
(2017-04-26 14:02:58)
 
 
ilość odwiedzin: 2417021

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X