☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na dostawę 7 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem

INT 271.1. 27 .2017                                                                         

Małkinia Górna dnia 24.04.2017

Gmina Małkinia Górna,

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

                                                                                 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy 7 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, zgodnie z przedstawionym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 7 dni po podpisaniu umowy.

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

Podana przez Wykonawcę cena będzie wiążąca i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie wykonania zamówienia.

3. Sposób przygotowania oferty cenowej:

3.1. Ceny podane w ofercie powinny być wyrażone cyfrowo i słownie.

3.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

3.3. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.

3.4. Ofertę należy sporządzić na załączonym do niniejszego zaproszenia wzorze propozycji cenowej.

3.5. Do oferty należy dołączyć szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia.

4. Termin i miejsce złożenia oferty cenowej: 15.05.2017 roku do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna (pokój nr 13). Oferta złożona po wskazanym terminie nie będzie podlegała ocenie i zostanie zwrócona na adres Wykonawcy.

5. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed ostatecznym terminem składania ofert.

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest Adam Pławski, tel. 29 644 29 85, mail: aplawski@malkiniagorna.pl

7. W załączniku nr 2 wzór umowy, która jest integralną częścią zapytania ofertowego.

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym w wersji do edycji

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2017-04-26 11:24:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2017-05-19 13:00:30)
 
 
ilość odwiedzin: 2417094

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X