☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 20.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. opracowania dokumentacji projektowej boiska do gry w piłkę nożną, boiska do gry w siatkówkę oraz placu zabaw na terenie gminy Małkinia Górna

Małkinia Górna dnia 03.04.2017 r.

 

INT.271.1.18.2017

 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert dot. „Opracowania dokumentacji projektowej boiska do gry w piłkę nożną, boiska do gry w siatkówkę oraz placu zabaw na terenie gminy Małkinia Górna

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks: 29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego boiska oraz placu zabaw na terenie gminy Małkinia Górna.

  1. W zakres opracowania wchodzi:

- przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego – 4 egzemplarze, oraz wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do sporządzenia dokumentacji,

- wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych,

- opracowanie przedmiaru robót- 1 egzemplarz,

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500 z rysunkami uszczegóławiającymi,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego – 1 egzemplarz,

- przygotowanie specyfikacji technicznej - 1 egzemplarz,

- przygotowanie koncepcji placu zabaw i przedstawienie jej do akceptacji Zamawiającemu,

- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i wymaganych opinii,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego skutecznego zgłoszenia budowy / prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików formatu „PDF” na płycie CD w ilości 1 egz.

  1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt wraz z oświadczeniem, że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami i zasadami wiedzy technicznej.

  2. Wszystkie urządzenia zamontowane na placu zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie z wymogami norm z grupy PN-EN 1176 odnoszącymi się do wyposażenia publicznych placów zabaw, posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności i atesty.

  3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, w celu zapoznania się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, jego zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania i wyceny oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia.

  4. Zamawiający posiada mapy zasadnicze, nie posiada map do celów projektowych.

  5. Wykonawca zobowiązany jest do regularnego konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań projektowych.

  6. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.

  7. Termin wykonania: 30.06.2017 r.

  8. Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

 

3. Forma złożenia oferty:

3.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania w kopercie z dopiskiem: „Opracowania dokumentacji projektowej boiska do gry w piłkę nożną, boiska do gry w siatkówkę oraz placu zabaw na terenie gminy Małkinia Górna

Nie dopuszcza się składania ofert drogą mailową.

3.2. Termin składania ofert: do 11.04.2017 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

4. Wykonawca powinien w ofercie podać wartość procentową od ceny ofertowej netto plus podatek VAT uwzględniającą wszelkie składniki wartości zamówienia.

5. Oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

6. Kontakt z Wykonawcą: Referat Inwestycji 29 644 29 85

7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

8. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopię odpowiednich uprawnień, zaświadczeń.

10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Zapytanie ofertowe w wersji edytowalnej

Wytworzył:
Udostępnił:
Aleksandra Socik
(2017-04-04 08:00:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Aleksandra Socik
(2017-04-12 10:36:18)
 
 
ilość odwiedzin: 2461066

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X