☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 17.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Małkinia Górna w 2017 roku.

Małkinia Górna, dnia 24.03.2017 r.

INT 271.01.2017

 

 

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

dot.: przetargu nieograniczonego na: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Małkinia Górna w 2017 roku” Numer ogłoszenia: nr 35784 - 2017 z dnia 2017-03-02 r.

 

Stosownie do art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. –Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający konstruując zapisy SIWZ niepoprawnie wprowadził niejednoznaczne zapisy w opisie kryteriów polegające na:

  1. opisie kryteriów w pkt 13, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert, polegające na nieprecyzyjnym wskazaniu punktów liczonych w kryterium „cena”;

  1. błędnych zapisach w projekcie umowy, uniemożliwiających zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności ich badania, Zamawiający powziął informację

o dokonaniu nieprawidłowego opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Nieprecyzyjne wskazanie punktów w kryterium „cena” uniemożliwia Zamawiającemu prawidłową ocenę ostateczną badanej oferty a tym samym wybór oferty najkorzystniejszej. Brak możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej jest niemożliwą do usunięcia wadą na tym etapie postępowania. Nie jest możliwe w toku badania i oceny ofert dokonywanie zmian w opisie kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. Nieprecyzyjny opis kryteriów ma wpływ na wynik przedmiotowego postępowania, gdyż każdy

z potencjalnych Wykonawców powinien pozyskać informacje o istotnym znaczeniu dla przygotowania oferty i jej obligatoryjnych elementów.

Błędnie skonstruowany wzór umowy, polegający na braku wymaganych ustawą Prawa zamówień publicznych zapisów z art. 143d oraz art. 145 uniemożliwia Zamawiającemu zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisów ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający konstruując zapisy SIWZ nieświadomie wprowadził dyskryminujące zapisy. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć warunków udziału w postępowaniu, a ustalenie, że zamieszczone zapisy są niezgodne z przepisami właściwych ustaw, stanowi wadę, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie jest możliwe w toku badania i oceny ofert dokonywanie zmian warunków zarówno podmiotowych, jak i przedmiotowych, nawet gdyby były one obiektywnie niezasadne z uwagi na ich np. nieracjonalność, czy trwałe przeszkody uniemożliwiające potwierdzenie spełnienia takiego warunku.

 

Powyższe zatem w pełni uzasadnia unieważnienie niniejszego postępowania na podstawie przesłanki z art. 93 ust.1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych, gdyż naruszenie przepisów uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

 

 Treść unieważnienia w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Aleksandra Socik
(2017-03-24 13:37:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Aleksandra Socik
(2017-03-24 13:42:55)
 
 
ilość odwiedzin: 2420148

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X