☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pod nazwą: "Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Małkinia Górna w 2017 roku"

Małkinia Górna dnia 20.03.2017 r.

INT.271.1.16.2017

 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pod nazwą: "Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Małkinia Górna w 2017 roku"

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej w ramach zadania pod nazwą: "Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Małkinia Górna w 2017 roku"

 

Szczegółowy zakres zadania:

stała kontrola prowadzonych robót budowlanych, kontrola rozliczeń budowy pod względem ilościowym, jakościowym i finansowym, udział w czynnościach odbiorów częściowych i końcowych.

Do podstawowych praw i obowiązków Inspektora Nadzoru należą prawa i obowiązki w zakresie określonym w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz 290 ) tj: reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

 

Okres realizacji przedmiotu umowy określa się od daty podpisania umowy do 31.12.2017 r.

 

Wymagania formalne:

- Staż pracy: co najmniej 3 lata pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży drogowej lub wykonanie przynajmniej trzech usług polegających na samodzielnym nadzorze drogowym w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert;

- Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej;

- Członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, bieżące opłacanie składek członkowskich;

 

Dokumenty wymagane przy podpisaniu umowy na wykonanie zadania:

- Kserokopia dokumentu poświadczającego uprawnienia budowlane;

- Potwierdzenie członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa;

- Kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe – Referencje;

3. Forma złożenia oferty:

3.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania. Nie dopuszcza się składania ofert drogą mailową.

3.2. Termin składania ofert: do 27.03.2017 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

4. Wykonawca powinien w ofercie podać wartość procentową od ceny ofertowej netto plus podatek VAT uwzględniającą wszelkie składniki wartości zamówienia.

5. Oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

6. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik referatu Inwestycji 29 644 29 85

7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

8. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopię odpowiednich uprawnień, zaświadczeń.

10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe w wersji edytowalnej

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Aleksandra Socik
(2017-03-20 12:13:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Aleksandra Socik
(2017-03-20 12:16:53)
 
 
ilość odwiedzin: 2417092

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X