☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. opracowania dokumentacji projektowej siłowni zewnętrznej na terenie gminy Małkinia Górna

Małkinia Górna dnia 09.03.2017 r.


 

INT.271.1.15.2017

 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert dot. „Opracowania dokumentacji projektowej siłowni zewnętrznej na terenie gminy Małkinia Górna”


 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego siłowni zewnętrznej na terenie gminy Małkinia Górna.

1. W zakres opracowania wchodzi:

- przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego – 4 egzemplarze, oraz wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do sporządzenia dokumentacji,

- wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych,

- opracowanie przedmiaru robót- 1 egzemplarz,

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500 z rysunkami uszczegóławiającymi,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego – 1 egzemplarz,

- przygotowanie specyfikacji technicznej - 1 egzemplarz,

- przygotowanie koncepcji siłowni zewnętrznej i przedstawienie jej do akceptacji Zamawiającemu,

- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i wymaganych opinii,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego skutecznego zgłoszenia budowy / prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików formatu „PDF” na płycie CD w ilości 1 egz.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt wraz z oświadczeniem, że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami i zasadami wiedzy technicznej.

3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, w celu zapoznania się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, jego zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania i wyceny oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający posiada mapy zasadnicze, nie posiada map do celów projektowych.

5. Wykonawca zobowiązany jest do regularnego konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań projektowych.

6. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.

7. Termin wykonania: 31.05.2017 r.

8. Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

3. Forma złożenia oferty:

3.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

Nie dopuszcza się składania ofert drogą mailową.

3.2. Termin składania ofert: do 21.03.2017 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

4. Wykonawca powinien w ofercie podać wartość procentową od ceny ofertowej netto plus podatek VAT uwzględniającą wszelkie składniki wartości zamówienia.

5. Oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

6. Kontakt z Wykonawcą: Referat Inwestycji 29 644 29 85

7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

8. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopię odpowiednich uprawnień, zaświadczeń.

10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Załączniki:

Zapytanie ofertowe w wersji edytowalnej

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Aleksandra Socik
(2017-03-10 12:48:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Aleksandra Socik
(2017-03-10 12:56:26)
 
 
ilość odwiedzin: 2414945

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X