☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na wykonanie przyłączy na sieci wodociągowej w miejscowościach Daniłówka Pierwsza, Daniłowo, Daniłowo Parcele, Żachy Pawły, Niegowiec.

INW 271.1.13 .2017                                                                              Małkinia Górna, dnia 08.03.2017

 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na wykonanie przyłączy na sieci wodociągowej w miejscowościach Daniłówka Pierwsza, Daniłowo, Daniłowo Parcele, Żachy Pawły, Niegowiec.

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia jest wykonanie 44 szt. przyłączy na sieci wodociągowej w miejscowościach Daniłówka Pierwsza, Daniłowo, Daniłowo Parcele, Żachy Pawły, Niegowiec.

Szczegółowy zakres został przedstawiony w dokumentacji technicznej – załącznik nr 2

UWAGA: Przy szacowaniu przedmiotu zamówienia nie należy wyceniać przyłączy wodociągowych na działce nr 21 obręb geodezyjny Daniłowo Parcele.

3. Forma złożenia oferty:

a. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

b. Termin składania ofert: do 27.03.2017 r. do godz. 12:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

4.Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 30.07.2017 r.

5. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

6. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

6.1. Zamawiający nie żąda przedstawienia kosztorysów ofertowych na etapie złożenia ofert.

6.2. Wykonawca wezwany do podpisania umowy winien w dniu podpisania umowy dostarczyć kosztorys ofertowy oraz wymagane uprawnienia osób do wykonywania samodzielnych  funkcji technicznych w  budownictwie, w tym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, z potwierdzeniem obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

7. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik Referatu Inwestycji 29 644 29 85

8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

9. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

11. Załączniki do zapytania ofertowego.

11.1. Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym – załącznik nr 1

11.2. Dokumentacja techniczna – załącznik nr 2

11.3. Projekt umowy – załącznik nr 3

Treść zapytania ofertowego w wersji pdf

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2017-03-09 09:22:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2017-03-14 15:43:28)
 
 
ilość odwiedzin: 2414998

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X