☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 23.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja lokalizacji inwest. celu pub. dla przedsięzięcia pod nazwą pod nazwą Elektroenergetyczna linia napowietrzna nN 0,23kV oświetlenia ulic w m. Daniłówka Druga

Małkinia Górna, dnia 27 lutego 2017r.

PGP.6733.7.2016

D E C Y Z J A

O ustaleniu LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO

           Na podstawie art.50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1, pkt. 2, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55 i art. 56 w związku z art. 4 ust. 2 pkt. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2016r., poz. 778, z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2016r., poz. 23, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku:

Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową napowietrznej linii elektroenergetyczna nN-0,23kV - oświetlenia ulic, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część działek o nr ewid. 71, 70, 60/6, 59/6, 51/2 i 51/1, położonym w miejscowości Daniłówka-Druga, gmina Małkinia Górna.

USTALAM LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla następującego rodzaju inwestycji:

obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, której przedmiotem jest budowa napowietrznej linii elektroenergetyczna nN-0,23kV- oświetlenia ulic,

przewidzianej do realizacji:

na terenie obejmującym część działki o nr ewid. 71, 70, 60/6, 59/6, 51/2 i 51/1, położonym w miejscowości Daniłówka-Druga, gmina Małkinia Górna.

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

1. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 • Nie ustala się.

2. Warunki dotyczące ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

 • Teren położony jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – pod nazwą Puszcza Biała PLB 140007. Ze względu na miejsce, rodzaj i skalę przedsięwzięcia jego realizacja nie spowoduje zniszczenia siedlisk istotnych z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania gatunków ptaków, dla których ochrony wyznaczony został przedmiotowy obszar Natura 2000. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie sprzeczna z ustaleniami Planu zadań ochronnych opracowanego dla tego obszaru.

 • Teren położony jest poza obszarem objętym jakąkolwiek prawną formą przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

 • Zamierzenie nie wymaga określenia ograniczeń o których mowa w art. 73 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 • Inwestycję należy realizować z zachowaniem wymogów ochrony środowiska zawartych w obowiązujących przepisach, w tym między innymi w:

  • ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.),

  • ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.).

3. Warunki dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

 • Projektowana linia włączona zostanie do istniejącej sieci energetycznej.

 • Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga podłączenia do dodatkowych urządzeń infrastruktury technicznej.

4. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

Planowane zamierzenie inwestycyjne należy projektować i realizować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając poszanowanie, występujących w zasięgu oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, o których mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane, w szczególności zapewniając:

 • bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania,

 • ochronę przed pozbawieniem dostępu do drogi publicznej, korzystania z wody, energii elektrycznej oraz środków łączności,

 • ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

 • ewentualne kolizje z istniejącymi sieciami uzbrojenia technicznego należy rozwiązywać w uzgodnieniu z gestorami poszczególnych sieci.

5. Wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

Teren położony jest poza tymi obszarami, stąd nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów, podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych.

6. Inne warunki wynikające z przepisów odrębnych.

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi oraz wymogami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U. z 2012r., poz. 462), wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami szczególnymi.

Linie rozgraniczające teren inwestycji przedstawiono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 stanowiących załączniki Nr 1 do niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna wystąpiła z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową napowietrznej linii elektroenergetyczna nN-0,23kV- oświetlenia ulic, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część działek o nr ewid. 71, 70, 60/6, 59/6, 51/2 i 51/1, położonym w miejscowości Daniłówka-Druga, gmina Małkinia Górna.

Planowana inwestycja w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - art. 2 pkt 5 (Dz.U. z 2016 r. poz. 717, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.).

Na terenie objętym wnioskiem inwestora brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym planowana inwestycja wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z wymogami art.53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonano analizy w zakresie warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Z analizy wynika, że:

 • Planowane zamierzenie inwestycyjne stanowi realizację urządzeń infrastruktury technicznej.

 • Zgodnie z wymogami Art. 7  ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

 • Teren położony jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – pod nazwą Puszcza Biała PLB 140007. Zgodnie z wymogami art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) rozważono, iż budowa linii energetycznej niskiego napięcia – oświetlenia ulic, w pasie drogowym dróg gminnych oraz na terenie bezpośrednio przyległym do tych dróg, nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływała na obszar Natury 2000. Ze względu na miejsce, rodzaj i skalę przedsięwzięcia jego realizacja nie spowoduje zniszczenia siedlisk istotnych z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania gatunków ptaków, dla których ochrony wyznaczony został przedmiotowy obszar Natura 2000. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie sprzeczna z ustaleniami Planu zadań ochronnych opracowanego dla tego obszaru.

 • Teren położony jest poza obszarem objętym jakąkolwiek prawną formą ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, dóbr kultury współczesnej oraz poza obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych oraz powodzią.

 • Projektowana linii służyć będzie do oświetlenia dróg gminnych. Nie będzie ona kolidowała z funkcją i zagospodarowaniem terenów przyległych i spełnia wymogi przepisów odrębnych.

 • Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

 • Projekt decyzji został opracowany zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przez uprawnionego architekta.

 • Analiza, o której mowa w art.53 ust. 3 w/w ustawy znajduje się w aktach sprawy.

 • Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 4 w/w ustawy projekt decyzji został uzgodniony z:

 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

 • Starostą Powiatu Ostrowskiego jako organem właściwym w zakresie ochrony gruntów rolnych.

 • Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, jako organem właściwym w zakresie melioracji wodnych.

 • Powiatowym Zarządem Dróg w Ostrowi Mazowieckiej.

 • Projekt decyzji nie wymaga dokonania uzgodnień z innymi organami, o których mowa w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W toku przeprowadzonego postępowania strony nie wniosły zastrzeżeń.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych podczas postępowania dokumentów i ustaleniu, że planowane zamierzenie jest zgodne z przepisami odrębnymi, postanowiono jak w sentencji decyzji.

P O U C Z E N I E

 1. Niniejsza decyzja może ulec wygaśnięciu, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę lub przed uzyskaniem pozwolenia na budowę przez wnioskodawcę dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

 2. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 3. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki:

 1. Załączniki graficzne od Nr 1.

 

Otrzymują:

 1. Gmina Małkinia Górna.

 2. Bożenna i Zdzisław Pasztaleniec

 3. Agnieszka Skarzyńska

 4. a / a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2017-03-03 15:35:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2017-03-03 15:39:15)
 
 
ilość odwiedzin: 2791468

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X