☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 23.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja lokalizacji inwest. celu publ.-budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Małkini Górnej ul. Brokowska i ul.Strażacka

Małkinia Górna, dnia 18 stycznia 2017 r.

PGP.6733.4.2016

D E C Y Z J A

O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO

 

          Na podstawie art.50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1, pkt. 2, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55 i art. 56 w związku z art. 4 ust. 2 pkt. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 778, ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2016r., poz. 23, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku:

Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego realizowanego pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małkinia Górna w ul. Brokowskiej i ul. Strażackiej.”, w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym (kanały grawitacyjne DN 200, kanały ciśnieniowe DN 63 ÷ DN 90, przepompownie), przewidzianego do realizacji na terenie gminy Małkinia Górna, obejmującym działki o nr ewid.:

 • 700, 414/1, 162/1, 162/2, 154/6, 154/10, 154/15, 151/5, 151/7, 151/9, 150/2, 354, 162/3, 350, 239/2, 234, 64/8, 13, 185/1, 177, 166/4, 163, położonych w miejscowości Małkinia Górna (obręb ewid. nr 0013 Małkinia Górna);

 • 1/2 i 1/3, położonych w miejscowości Klukowo (obręb ewid. nr 0011 Klukowo);

 • 191, położoną w miejscowości Małkinia Dolna (obręb ewid.: nr 0012 Małkinia Dolna).

USTALAM LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla następującego rodzaju inwestycji:

obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, której przedmiotem jest zamierzenie inwestycyjne realizowane pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małkinia Górna w ul. Brokowskiej i ul. Strażackiej.”, w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym (kanały grawitacyjne DN 200, kanały ciśnieniowe DN 63 ÷ DN 90, przepompownie),

przewidzianej do realizacji:

na terenie gminy Małkinia Górna, obejmującym działki o nr ewid.:

 • 700, 414/1, 162/1, 162/2, 154/6, 154/10, 154/15, 151/5, 151/7, 151/9, 150/2, 354, 162/3, 350, 239/2, 234, 64/8, 13, 185/1, 177, 166/4, 163, położonych w miejscowości Małkinia Górna (obręb ewid. nr 0013 Małkinia Górna);

 • 1/2 i 1/3, położonych w miejscowości Klukowo (obręb ewid. nr 0011 Klukowo);

 • 191, położoną w miejscowości Małkinia Dolna (obręb ewid.: nr 0012 Małkinia Dolna).

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

1. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 • Nie ustala się.

2. Warunki dotyczące ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

 • Teren położony jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – pod nazwą: Dolina Dolnego Bugu PLB140001 i Puszcza Biała PLB140007 oraz w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 – Ostoja Nadbużańska PLH140011. Zgodnie z wymogami art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oceniono, że ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia na terenie przekształconym antropogenicznie, głównie na zainwestowanym terenie (teren istniejących dróg wzdłuż zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej) jego realizacja nie spowoduje zniszczenia siedlisk istotnych z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania g tunków ptaków, dla których ochrony wyznaczone zostały przedmiotowe obszary Natura 2000. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie sprzeczna z ustaleniami Planu zadań ochronnych opracowanych dla tych obszarów.

 • Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla tej inwestycji Wójt Gminy Małkinia Górna wydał decyzję RSH.6220.15.2016, z dnia 18 października 2016 roku o środowiskowych uwarunkowaniach. W decyzji tej stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dla tej inwestycji Wójt Gminy Małkinia Górna wydał decyzję RSH.6220.15.2016, z dnia 18 października 2016roku o środowiskowych uwarunkowaniach. W decyzji tej stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 • Teren położony jest poza obszarem objętym jakąkolwiek prawną formą ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

 • Inwestycję należy realizować z zachowaniem wymogów ochrony środowiska zawartych w obowiązujących przepisach, w tym między innymi w:

  • ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.),

  • ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.).

3. Warunki dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

 • Projektowana kanalizacja sanitarna włączona zostanie do istniejącej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w ul Kościelnej.

 • Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga podłączenia do innych urządzeń infrastruktury technicznej.

4. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

Planowane zamierzenie inwestycyjne należy projektować i realizować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając poszanowanie, występujących w zasięgu oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, o których mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane, w szczególności zapewniając:

 • bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania,

 • ochronę przed pozbawieniem dostępu do drogi publicznej, korzystania z energii elektrycznej oraz środków łączności,

 • ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

 • ewentualne kolizje z istniejącymi sieciami uzbrojenia technicznego należy rozwiązywać w uzgodnieniu z gestorami poszczególnych sieci.

5. Wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

Teren położony jest poza tymi obszarami, stąd nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów, podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych.

6. Inne warunki wynikające z przepisów odrębnych.

Projekt budowlany (projekty budowlane) należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi oraz wymogami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami szczególnymi.

Linie rozgraniczające teren inwestycji przedstawiono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 stanowiących załącznik Nr 1 niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna wystąpiła z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego realizowanego pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małkinia Górna w ul. Brokowskiej i ul. Strażackiej.”, w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym (kanały grawitacyjne DN 200, kanały ciśnieniowe DN 63 ÷ DN 90, przepompownie), przewidzianego do realizacji na terenie gminy Małkinia Górna, obejmującym działki o numerach ewidencyjnych:

 • 700, 414/1, 162/1, 162/2, 154/6, 154/10, 154/15, 151/5, 151/7, 151/9, 150/2, 354, 162/3, 350, 239/2, 234, 64/8, 13, 185/1, 177, 166/4, 163, położonych w miejscowości Małkinia Górna (obręb ewid. nr 0013 Małkinia Górna);

 • 1/2 i 1/3, położonych w miejscowości Klukowo (obręb ewid. nr 0011 Klukowo);

 • 191, położoną w miejscowości Małkinia Dolna (obręb ewid.: nr 0012 Małkinia Dolna).

Planowana inwestycja w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - art. 2 pkt 5 (Dz.U. z 20156 r., poz. 778, ze zm.) w związku z art. 6 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.) jest inwestycją celu publicznego.

Na terenie objętym wnioskiem inwestora brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym planowana inwestycja wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z wymogami art.53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonano analizy w zakresie warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Z analizy wynika, że:

 • Planowane zamierzenie inwestycyjne stanowi realizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. Inwestycja realizowana będzie w pasach drogowych dróg wojewódzkich, drogi powiatowej, dróg gminnych oraz na terenach stanowiących grunty rolne.

 • Zgodnie z wymogami Art. 7  ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje trwałego wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. Zakres planowanych prac nie spowoduje zmian w dotychczasowym rolniczym sposobie użytkowania tego terenu, nie utrudni prowadzenia gospodarki rolnej na tym terenie, a zatem nie powoduje konieczności dokonywania wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. Po wykonaniu inwestycji teren obejmujący grunty rolne zostanie zrekultywowany i przywrócony do stanu pierwotnego (użytkowania rolniczego).

 • Teren położony jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – pod nazwą: Dolina Dolnego Bugu PLB140001 i Puszcza Biała PLB140007 oraz w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 – Ostoja Nadbużańska PLH140011. Zgodnie z wymogami art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oceniono, że ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia na terenie przekształconym antropogenicznie, głównie na zainwestowanym terenie (teren istniejących dróg wzdłuż zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej) jego realizacja nie spowoduje zniszczenia siedlisk istotnych z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania gatunków ptaków, dla których ochrony wyznaczone zostały przedmiotowe obszary Natura 2000. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie sprzeczna z ustaleniami Planu zadań ochronnych opracowanych dla tych obszarów.

 • Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla tej inwestycji Wójt Gminy Małkinia Górna wydał decyzję RSH.6220.15.2016, z dnia 18 października 2016roku o środowiskowych uwarunkowaniach. W decyzji tej stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dla tej inwestycji Wójt Gminy Małkinia Górna wydał decyzję RSH.6220.15.2016, z dnia 18 października 2016roku o środowiskowych uwarunkowaniach. W decyzji tej stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 • Teren położony jest poza obszarem objętym jakąkolwiek prawną formą ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, dóbr kultury współczesnej oraz poza obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych oraz powodzią.

 • Planowana inwestycja nie będzie kolidowała z funkcją i zagospodarowaniem terenów przyległych i spełnia wymogi przepisów odrębnych. Realizacja planowanej inwestycji pozwoli na podłączenie do sieci gminnej istniejącej i projektowanej w tym terenie zabudowy.

 • Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

 • Projekt decyzji został opracowany zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez uprawnionego architekta.

 • Analiza, o której mowa w art.53 ust. 3 ustawy znajduje się w aktach sprawy.

 • Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 4 projekt decyzji został uzgodniony z:

  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

  • Starostą Powiatu Ostrowskiego jako organem właściwym w zakresie ochrony gruntów rolnych.

  • Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, jako organem właściwym w zakresie melioracji wodnych.

  • Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich.

  • Zarządem Dróg Powiatowych

  • Projekt decyzji nie podlega uzgodnieniu z innymi organami.

 

W toku przeprowadzonego postępowania strony nie wniosły zastrzeżeń.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych podczas postępowania dokumentów i ustaleniu, że planowane zamierzenie jest zgodne z przepisami odrębnymi, postanowiono jak w sentencji decyzji.

P O U C Z E N I E

 1. Niniejsza decyzja może ulec wygaśnięciu, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę lub przed uzyskaniem pozwolenia na budowę przez wnioskodawcę dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

 2. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 3. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki:

 1. Załącznik graficzny Nr 1.

 

Otrzymują:

 1. Gmina Małkinia Górna

  Pełnomocnik: Artur Soszyński

  ul. Skarbka z Gór 51B lok.16, 03-287 Warszawa

 2. Andrzej i Teresa Rukat

 3. Małgorzata Wiech

 4. Marzena i Dariusz Rostkowscy

 5. Halina i Roman Wachowscy

 6. Piotr Wiśniewski

 7. Mariusz Koronka

 8. Grażyna i Tadeusz Laska

 9. Halina i Sławomir Sobiescy

 10. Alicja i Cezary Prończuk

 11. Hanna Hajkowska (Maria Zęgota)

 12. Janina Rozbiewska

 13. Powiatowy Zarząd Dróg

 14. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

 15. a / a.

 

Przygotowała: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2017-03-03 15:26:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2017-03-03 15:30:59)
 
 
ilość odwiedzin: 2791537

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X