☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 05.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń rodzinnych

Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej
ogłasza  nabór na stanowisko urzędnicze: referent ds. świadczeń rodzinnych

I. Wymagania niezbędne:

1)  obywatelstwo polskie,

2)  wykształcenie co najmniej średnie,

3)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

4) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referent ds. świadczeń rodzinnych,

7) biegła znajomość programu komputerowego MS Office, znajomość systemu obsługującego świadczenia rodzinne i alimentacyjne TOP-TEAM,

8)  co najmniej 2-letni staż pracy, na takim samym lub podobnym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:

1)  znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 roku.

2)  umiejętność analizy dokumentów,

3)  bardzo dobra organizacja czasu pracy,

4)  systematyczność i terminowość,

5)  łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,

6)  dyspozycyjność,

7)  doświadczenie w pracy z klientem

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) realizacja ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

2) realizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 roku w zakresie dotyczącym świadczeń rodzinnych,

3) przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych,

4) przygotowywanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych,

5) sporządzanie comiesięcznych list wypłat i przelewów zasiłkowych,

6) sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe,

7) sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń rodzinnych,

8) prowadzenie obsługi administracyjnej związanej m. in. ze sporządzaniem zaświadczeń, prowadzeniem korespondencji z innymi instytucjami,

9)  informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych  problemach,

10) udział w szkoleniach w celu podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

11) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika GOPS.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 2. CV ,
 3. list motywacyjny;
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopia dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i ukończone kursy,
 6. kopie świadectw pracy lub  inne dokumenty potwierdzające staż pracy lub zatrudnienie,
 7. oświadczenia kandydata:
 1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 2. oświadczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na ww. stanowisku,
 3. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. o nieposzlakowanej opinii,
 6.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla  potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.922,
 7.  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

UWAGA

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia wymienione w pkt IV winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

 V.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :

1) Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej;

2) Bezpieczne warunki pracy na stanowisku pracy. Budynek parterowy nie w pełni przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim - brak toalety dla osób niepełnosprawnych

3) Wymiar czasu pracy: pełen etat;

4) Stanowisko pracy związane jest z obsługą monitora ekranowego i przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

VI. Informacja o wskaźniku  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małkini Górnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  kształtuje się na poziomie  poniżej 6%.

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  osobiście  u Kierownika OPS w Małkini Górnej  lub  przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej,   ul. Biegańskiego 3, 07 – 320 Małkinia Górna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko referent ds. świadczeń rodzinnych”  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  14 marca 2017 r. (decyduje data faktycznego wpływu  do OPS). Oferty które wpłyną do tut. Ośrodka po upływie ww. terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową.

Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej będą przechowywane w Ośrodku Pomocy Społecznej  zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

 

Kierownik              
Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Lipińska          

Wytworzył:
(2017-03-03)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2017-03-03 15:09:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2017-03-04 20:00:08)
 
 
ilość odwiedzin: 3103367

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X