☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 20.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy namiotów zewnętrznych

Małkinia Górna, dnia 02.03.2017 r.

 

INT 271.1.12.2017

 

 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na dostawę namiotów zewnętrznych.

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks: 29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa namiotów zewnętrznych.

W zakres opracowania wchodzi:

- dostawa i transport na koszt Wykonawcy namiotów zewnętrznych, nie posiadających wad i oznak użytkowania,

- przekazanie przedmiotu zamówienia protokolarnie przy udziale Zamawiającego.

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy

Wymagany czas realizacji 28.04.2017 r.

Oferent powinien do oferty dołączyć wizualizację proponowanych elementów. Wizualizacja powinna zawierać rysunek poglądowy, wymiary każdego elementu oraz użyte materiały.

3. Forma złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Termin składania ofert: do 10.03.2017 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3. Nie dopuszcza się składania ofert drogą mailową.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

3.Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 28.04.2017 r.

4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

5. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

6. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

7. Kontakt z Wykonawcą: Referat Inwestycji 29 644 29 85

8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

9. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

11. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

zapytanie ofertowe  w wersji pdf

zapytanie ofertowe w wersji edytowalnej

Wytworzył:
Udostępnił:
Aleksandra Socik
(2017-03-02 15:14:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Aleksandra Socik
(2017-03-02 15:15:47)
 
 
ilość odwiedzin: 2461062

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X