☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 16.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem inwestycji drogowych na terenie gmina Małkinia Górna

Małkinia Górna dnia 22.02.2017 r.

INT.271.1.08.2017

 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert dot. „Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem inwestycji drogowych na terenie gm. Małkinia Górna”

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej dla następujących inwestycji:

2.1. Przebudowa chodnika na ul. Wyszyńskiego w Małkini Górnej,

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę nawierzchni chodników na ul. Stefana Wyszyńskiego i w obrębie skrzyżowania z ulicą Marii Konopnickiej, ulicą Skłodowskiej Curie, ul. Słowackiego, ulicą Stefana Żeromskiego w Małkini Górnej. Ogólna powierzchnia przebudowy chodników wynosi 1 581,50 m2.

Roboty budowlane przewidują wykonanie następujących elementów robót:

- korytowanie pod konstrukcje chodników i zjazdów indywidualnych w istniejącym wydzielonym pasie chodnikowym,

- wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych i łamanych,

- wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej grubości 6 cm – kolor czerwony o powierzchni 1 344,00 m2,

- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm – kolor grafit o powierzchni 237,50 m2,

- wykonanie przejść dla pieszych w/g Planu zagospodarowania, oznakowanie poziome i pionowe przejść dla pieszych.

Szczegółowy zakres robót budowlanych znajduje się na stronie: http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=153230 lub w siedzibie Zamawiającego.

2.2. Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa polegającej na budowie chodnika.

Zakres inwestycji obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty konstrukcyjne i nawierzchniowe – zjazdy,

- roboty konstrukcyjne i nawierzchniowe chodnik,

- roboty wykończeniowe.

Szczegółowy zakres robót budowlanych znajduje się na stronie: http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=154916 lub w siedzibie Zamawiającego.

2.3. Ułożenie kostki brukowej na terenie OSP w Kańkowie.

Zakres inwestycji obejmuje

- prace przygotowawcze,

- wykonanie podbudowy,

- ułożenie kostki brukowej wraz z obrzeżami,

- prace porządkowe.

Szczegółowy zakres robót budowlanych znajduje się na stronie: http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=154914 lub w siedzibie Zamawiającego.

 

Szczegółowy zakres zadania:

stała kontrola prowadzonych robót budowlanych, kontrola rozliczeń budowy pod względem ilościowym, jakościowym i finansowym, udział w czynnościach odbiorów częściowych i końcowych, udział w przeglądach pogwarancyjnych i po upływie okresu rękojmi.

Do podstawowych praw i obowiązków Inspektora Nadzoru należą prawa i obowiązki w zakresie określonym w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013 r. Nr 1409, z późn. zm. ) tj. :reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

 

3. Forma złożenia oferty:

3.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania. W formularzu należy podać wykonania usługi dla poszczególnych inwestycji drogowych.

Nie dopuszcza się składania ofert drogą mailową.

3.2. Termin składania ofert: do 02.03.2017 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

4. Wykonawca powinien w ofercie podać wartość procentową od ceny ofertowej netto plus podatek VAT uwzględniającą wszelkie składniki wartości zamówienia.

5. Oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

6. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik referatu Inwestycji 29 644 29 85

7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

8. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopię odpowiednich uprawnień, zaświadczeń.

10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe w wersji pdf.

Zapytanie ofertowe w wersji do edycji

Wytworzył:
Udostępnił:
Aleksandra Socik
(2017-02-22 09:02:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Aleksandra Socik
(2017-02-22 09:07:33)
 
 
ilość odwiedzin: 2419231

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X