☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 11.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. wykonania dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej ul. Sobieskiego w Małkini Górnej.

INW 271.1. 07 .2017                                    Małkinia Górna, dnia 15.02.2017 roku.

 

Gmina Małkinia Górna

Ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

tel. 29 644 80 00

fax. 29 74 55 118

mail: poczta@malkiniagorna.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego branży drogowej na rozbudowę drogi gminnej ul. Sobieskiego w Małkini Górnej.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlanego na rozbudowę drogi gminnej  o nawierzchni bitumicznej na długości ok. 1360 mb. Projektowana rozbudowa musi nawiązywać do istniejącej drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej znajdującej się na działce nr 1269, obręb Kańkowo oraz do drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej na działce 379, obręb Zawisty Podleśne.

Nawierzchnia drogi i pobocza drogi są w złym stanie technicznym. Występują liczne odkształcenia poprzeczne i podłużne.

Droga jest głównym ciągiem komunikacyjnym obsługującym zakłady przemysłowe takie jak ROCKWOOL Polska, BD Art i liczne firmy lokalne. Drogą poruszają się głównie samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane oraz samochody osobowe poruszające się w ruchu lokalnym.

Dokumentacja swoim zakresem będzie obejmowała w szczególności:

rozbudowę nawierzchni jezdni i pasa drogowego z dostosowaniem do istniejącego ruchu:

- podbudowa,

- nawierzchnia bitumiczna,

- chodnik jednostronny,

- parkingi dla samochodów ciężarowych i osobowych.

- odwodnienia całego odcinka drogi,

- zaprojektowanie zjazdów do posesji.

- pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta nad wykonaniem robót bez dodatkowej zapłaty.

Dokumentacja obejmuje opracowanie zawierające:

- projekt budowlany w zakresie wymaganym przepisami prawa, nie może naruszać                                                          ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- kosztorys inwestorski,

- przedmiar robót,

- ewentualne projekty branżowe usunięcia kolizji,

- w przypadku odprowadzenia wód opadowych uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz pozwolenia wodnoprawnego - jeżeli dotyczy

 

Działając z upoważnienia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji w tym decyzji pozwolenia na budowę, uzgodnień opinii i pozwoleń wynikających z przepisów m.in. z Powiatowego Zarządem Dróg w Ostrowi Mazowieckiej.

Wykonana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Zamawiający posiada mapy do celów projektowych

 

Wykonawca opracuje:

- mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone w trybie „spec ustawy drogowej” ZRiD.

- wykaz działek niezbędnych dla realizacji inwestycji oraz geodezyjne załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zamawiający przewiduje podział ok. 60 działek. Ilość działek ma charakter orientacyjny, a ostateczna ilość jest uzależniona od przyjętych rozwiązań projektowych.

Przed złożeniem projektu budowlanego należy opracować koncepcje rozwiązań technicznych .

Koncepcja musi uzyskać akceptacje Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest do regularnego konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań projektowych.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego, przed wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej.

 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.

 

Wykonawca skompletuje wszystkie materiały stanowiące załączniki do wniosku o wydanie decyzji wraz z oświadczeniem, że powyższe materiały są kompletne i uzyska decyzję ZRID w imieniu Zamawiającego.

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie pisemnej w ilości:

- projekt budowlany – 5 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 1 egz.,

- kosztorys inwestorski – 2 egz.,

- przedmiar robót - 2 egz.,

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików formatu „PDF” na płycie CD w ilości 1 egz.

Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wystawioną przez Wykonawcę.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji tel. 29 644 29 85

Maksymalny termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od  dnia podpisania umowy.

 

III.  Wybór oferty

Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie kryterium:  cena - 100%.

Cena brutto - 100 pkt

Ofercie najkorzystniejszej w danym kryterium przydziela się 100 punktów, pozostałe oferty otrzymują proporcjonalną ilość punktów wg następującego wzoru:

Kw = najniższa cena oferty z ofert podlegających ocenie : cena oferty badanej x 100%    

                                                       

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

IV.  Forma złożenia oferty :

 1. Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 27.02.2017 roku
  do godz. 10:00 w formie : pisemnej (osobiście, listownie) na adres :
  Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowania w następujący sposób:

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie projektu budowlanego branży drogowej rozbudowę drogi gminnej ul. Sobieskiego w Małkini Górnej”.

 1. Do oferty Wykonawca dołączy referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane w zakresie opisanym w przedmiocie zamówienia.

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym

 1. ksero mapy poglądowej
 2. projekt umowy
 3. mapa w pliku dxf

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2017-02-16 10:20:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2017-02-22 10:43:21)
 
 
ilość odwiedzin: 2410666

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X