☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. wykonania remontu sali w budynku Szkoły Podstawowej w Glinie.

Małkinia Górna, dnia 01.02.2017 roku

 

 

INT 271.1.6.2017

 

 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu sali w budynku Szkoły Podstawowej w Glinie.

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks: 29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sali w budynku Szkoły Podstawowej w Glinie. Remont wykonać należy w okresie wakacji letnich, dni wolnych od zajęć szkolnych.

W zakres opracowania wchodzą:

- prace przygotowawcze,

- wykonanie sufitów o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych,

- wymiana opraw oświetlenia,

- malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych.

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania – PRZEDMIAR ROBÓT

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy

Wymagany czas realizacji 28.07.2017 r.

3. Forma złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania w kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie remontu sali w budynku Szkoły Podstawowej w Glinie”

2. Termin składania ofert: do 10.02.2017 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3. Nie dopuszcza się składania ofert drogą mailową.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

3.Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 28.07.2017 r.

4. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

5. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

6. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Referat Inwestycji 29 644 29 85

7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

8. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

9. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki

zapytanie ofertowe w wersji edytowalnej

zapytanie ofertowe w wersji pdf

załącznik nr 2 - PRZEDMIAR

Wytworzył:
Udostępnił:
Aleksandra Socik
(2017-02-01 11:44:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Aleksandra Socik
(2017-02-01 11:51:09)
 
 
ilość odwiedzin: 2415025

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X