☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. konserwacji oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Małkinia Górna od dnia 1 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Małkinia Górna, dnia 20.01 2017 roku

 

Oznaczenie sprawy: INT.271.1.01.2017

 

ZAPYTANIE

 

Wójt Gminy Małkinia Górna, zaprasza do składania ofert na zadanie: pod nazwą „Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Małkinia Górna od dnia 1 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku”.

 

W zakres zamówienia wchodzi świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na konserwacji, naprawach bieżących oraz robotach wyszczególnionych do wykonania w instrukcji przy eksploatacji oświetlania zewnętrznego, przyjmując czynnych 1392 lamp oświetlania drogowego w tym 774 lamp sodowych, 609 lamp rtęciowych oraz 9 lamp LED wzdłuż dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Małkinia Górna. Zakres prac został określony w załączniku Nr 2, opis przedmiotu zamówienia dla zapytania ofertowego.

 

1.Zamawiający: Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00, faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

 

2.Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.).

 

3.Wymagany termin wykonania zamówienia:

Od dnia 01.02.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

 

4.Kryterium wyboru i odpłatności

a. przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%),

b.w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy równowartość 30 000 euro

Zamawiający unieważni zapytanie,

c. wykonawca powinien w ofercie podać kwotowo cenę jednostkową netto i cenę brutto w PLN,

d. cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty,

e. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

a. posiadanie uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia,

b. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

c. dysponowanie potencjałem technicznym oraz zasobami ludzkimi umożliwiającymi wykonanie zamówienia z zachowaniem wszystkich norm i zasad bezpieczeństwa, udokumentowanie co najmniej jednej osoby posiadającej świadectwo i kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu co najmniej do 1 kV i sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego oraz posiadającym uprawnienia do prac pod napięciem na urządzeniach elektroenergetycznych PPN (Prace pod Napięciem),

- oświadczenie, że w przypadku pracy wymagającej obecności dwóch osób z w/w uprawnieniami, wykonawca taki warunek spełni wraz z oświadczeniem zapewnienia wykonywania przez te osoby prac na wysokości do 12m.

- wykazanie dysponowaniem (poświadczone oświadczeniem) co najmniej jednego podnośnika samochodowego z podnośnikiem (tzw. zwyżką) z koszem izolowanym co najmniej do 1 kV dopuszczonym do prac pod napięciem zapewniającym pracę na wysokości do 12 m

- Wykonawca dołączy do oferty dokumenty na potwierdzenie spełnienia ww. kryteriów.

 

6. Istotne postanowienia umowy

a. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie dokonywać przeglądu oświetlenia , a także przyjmować zgłoszenia napraw od mieszkańców gminy i ze strony Zamawiającego.

b. Wykonawca zobowiązuje się w czasie 24 godzin usuwać zgłoszone awarie całych obwodów oświetlenia drogowego, a wymianę spalonych żarówek do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

c. wykonane naprawy potwierdzić u sołtysa danej wsi, w przypadku jego nieobecności u radnego lub innej osoby wskazanej przez nich.

d. w przypadku braku reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii, Zamawiający może zlecić usunięcie awarii innemu wykonawcy, a kosztami prac obciążyć Wykonawcę, któremu powierzono przedmiot umowy.

 

7. Płatność za przedmiot zamówienia

a. płatność w terminie 30 dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego wraz z raportem miesięcznym z potwierdzeniami wykonania napraw i konserwacji w danym miesiącu.

 

8. Sposób, miejsce i termin złożenia oferty

- Termin składania ofert: do 30.01.2017 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Małkinia Górna od dnia 1 luty 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku”.

 

- Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania.

- Oferty które wpłyną po terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.

- Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową kwotowo netto i cenę brutto w PLN.

- W niniejszym postępowaniu zastosowano art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9.Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Wytworzył:
Udostępnił:
Aleksandra Socik
(2017-01-24 11:19:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Aleksandra Socik
(2017-01-24 11:26:11)
 
 
ilość odwiedzin: 2414969

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X