☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 17.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. wykonania przebudowy drogi gminnej ul. Witosa polegającej na budowie chodnika

Małkinia Górna, dnia 19.01.2017 roku

 

INT 271.1.4.2017

 

 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Witosa polegającej na budowie chodnika.

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks: 29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Witosa polegającej na budowie chodnika na działce nr. 2450

W zakres opracowania wchodzą:

- prace przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty konstrukcyjne i nawierzchniowe – zjazdy,

- roboty konstrukcyjne i nawierzchniowe chodnik,

- roboty wykończeniowe.

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania – PRZEDMIAR ROBÓT

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy

Wymagany czas realizacji 31.05.2017 r.

3. Forma złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania w kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Witosa polegającej na budowie chodnika

2. Termin składania ofert: do 26.01.2017 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3. Nie dopuszcza się składania ofert drogą mailową.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

3.Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 31.05.2017 r.

4. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

5. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

6. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Referat Inwestycji 29 644 29 85

7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

8. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

9. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki:

Załącznik nr 2 - przedmiar robót

Załącznik nr 3 - mapa poglądowa

Zapytanie ofertowe w wersji edytowalnej

Zapytanie ofertowe w formacie pdf

Uwaga: Poniżej został dołączony Projekt Budowlany oraz  STWiORB. Niniejszy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje tylko wykonanie części chodnika na ul. Witosa. Zakres przedstawiony w projekcie budowlanym oraz STWiORB obejmuje budowę całego chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa oraz dróg dojazdowych od ul. Witosa. Budowa dróg dojazdowych objęta była oddzielnym zamówieniem publicznym.

Projekt budowlany

STWiORB

Wytworzył:
Udostępnił:
Aleksandra Socik
(2017-01-19 12:52:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Aleksandra Socik
(2017-01-24 13:08:12)
 
 
ilość odwiedzin: 2420176

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X