☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 23.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publ.-budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w m.Zawisty Nadbużne dz. nr 2896 i 2852 oraz w m. Małkinia Górna dz. nr 104

Małkinia Górna, dnia 29 grudnia 2016r.

 

PGP.6733.2.2016

D E C Y Z J A

O USTALENIU LOKALIZACJI IWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

            Na podstawie art.50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1, pkt. 2, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55 i art. 56 w związku z art. 4 ust. 2 pkt. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2016r., poz. 778, ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2016r., poz. 23, ze znm), po rozpatrzeniu wniosku:

DUON Dystrybucja S.A., z siedzibą: Wysogotowo, ul. Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym: część działek o nr geod. 2896 i 2852, położonym w miejscowości Małkinia Górna (obręb nr 13 Małkinia Górna) i część działki o nr geod. 104, położonym w miejscowości Zawisty Nadbużne (obręb nr 25 Zawisty Nadbużne), gmina Małkinia Górna.

USTALAM LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla następującego rodzaju inwestycji:

obiekty liniowe i urządzenia infrastruktury technicznej, której przedmiotem jest budowa sieci gazowej średniego ciśnienia.

przewidzianej do realizacji:

na terenie obejmującym: część działek o nr geod. 2896 i 2852, położonym w miejscowości Małkinia Górna (obręb nr 13 Małkinia Górna) i część działki o nr geod. 104, położonym w miejscowości Zawisty Nadbużne (obręb nr 25 Zawisty Nadbużne), gmina Małkinia Górna.

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

1. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 • Nie ustala się.

2. Warunki dotyczące ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi

 • Teren położony jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – pod nazwą Dolina Dolnego Bugu PLB 140001. Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia (na terenach przekształconych antropologicznie, wzdłuż dróg), oceniono, że jego realizacja nie spowoduje zniszczenia siedlisk istotnych z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania gatunków ptaków oraz siedlisk istotnych z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania gatunków ptaków oraz siedlisk przyrodniczych, dla których ochrony wyznaczone zostały przedmiotowe obszary Natura 2000.

 • Inwestycję należy realizować z zachowaniem wymogów ochrony środowiska zawartych w obowiązujących przepisach, w tym między innymi w:

  • ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.),

  • ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.).

3. Warunki dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

 • Nie ustala się. Teren położony jest poza obszarem objętym jakąkolwiek prawną formą ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

4. Warunki dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

 • Nie ustala się. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga podłączenia do innych niż sieć gazowa urządzeń infrastruktury technicznej.

5. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

 • Planowane zamierzenie inwestycyjne należy projektować i realizować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając poszanowanie, występujących w zasięgu oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym o których mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane, w szczególności zapewniając:

 • bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania,

 • ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektroenergetyczne i promieniowanie,

 • ochronę przed pozbawieniem dostępu do drogi, korzystania z energii elektrycznej oraz środków łączności,

 • ochronę przed zanieczyszczeniem wody i gleby.

 • Ewentualne kolizje z istniejącymi sieciami uzbrojenia technicznego należy rozwiązywać w uzgodnieniu z gestorami poszczególnych sieci.

6. Wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

Teren położony jest poza tymi obszarami, stąd nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów, podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych.

7. Inne warunki wynikające z przepisów odrębnych.

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi oraz wymogami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U. z 2012r., poz. 462, ze zm.), w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami szczególnymi.

Linie rozgraniczające teren inwestycji, oraz przebieg inwestycji liniowej przedstawiono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

DUON Dystrybucja S.A., z siedzibą: Wysogotowo, ul. Serdeczna 8, , 62-081 Przeźmierowo, wystąpiła z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym: część działek o nr geod. 2896 i 2852, położonym w miejscowości Małkinia Górna (obręb nr 13 Małkinia Górna) i część działki o nr geod. 104, położonym w miejscowości Zawisty Nadbużne (obręb nr 25 Zawisty Nadbużne), gmina Małkinia Górna.

Planowana inwestycja w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - art. 2 pkt 5 w związku z art. 6 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest inwestycją celu publicznego.

Na terenie objętym wnioskiem inwestora brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym planowana inwestycja wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z wymogami art.53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonano analizy w zakresie warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Z analizy wynika, że:

 • Planowane zamierzenie inwestycyjne stanowi realizację obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie przesyłania gazu.

 • Nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Inwestycja realizowana jest w istniejących drogach (gminnej i wojewódzkiej).

 • Teren położony jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – pod nazwą Dolina Dolnego Bugu PLB 140001. Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia (na terenach przekształconych antropologicznie, wzdłuż dróg) oceniono, że jego realizacja nie spowoduje zniszczenia siedlisk istotnych z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania gatunków ptaków oraz siedlisk istotnych z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania gatunków ptaków oraz siedlisk przyrodniczych, dla których ochrony wyznaczone zostały przedmiotowe obszary Natura 2000.

 • Teren położony jest poza obszarem objętym jakąkolwiek prawną formą ochrony dóbr kultury współczesnej oraz poza obszarami zagrożonymi osuwaniem się mas ziemnych oraz powodzią.

 • Projekt decyzji został opracowany zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 • Analiza, o której mowa w art.53 ust. 3 ustawy znajduje się w aktach sprawy.

 • Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 4 projekt decyzji został uzgodniony z

 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

  • Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

  • Odstąpiono od uzyskania uzgodnienia z zarządcą drogi gminnej, gdyż właściwym organem w tych sprawach jest organ właściwy do wydania przedmiotowej decyzji.

W toku przeprowadzonego postępowania strony nie wniosły zastrzeżeń.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych podczas postępowania dokumentów i ustaleniu, że planowane zamierzenie jest zgodne z przepisami odrębnymi, postanowiono jak w sentencji decyzji.

P O U C Z E N I E

 

 1. Niniejsza decyzja może ulec wygaśnięciu, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę lub przed uzyskaniem pozwolenia na budowę przez wnioskodawcę dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

 2. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 3. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Załączniki:

 1. Załącznik graficzny Nr 1.

 

Otrzymują:

 1. DUON Dystrybucja S.A.

  ul. Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo

  Pełnomocnik: Tomasz Tymiński

  ul. Prądzyńskiego 23b/4, 07-410 Ostrołęka

 2. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

  ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

 3. a/a

.

 

 

 

Przygotowała: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2017-01-17 15:03:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2017-01-17 15:06:49)
 
 
ilość odwiedzin: 2791463

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X