☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Małkinia Górna.

Ogłoszenie nr 4666 - 2017 z dnia 2017-01-09 r.
Małkinia Górna: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Małkinia Górna.
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna, krajowy numer identyfikacyjny 54170100000, ul. ul. Przedszkolna  1, 07320   Małkinia Górna, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 029 6448000, 6442985, faks 297 455 118, e-mail poczta@malkiniagorna.pl Adres strony internetowej (URL): www.malkiniagorna.pl

 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Małkinia Górna.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego
II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Małkinia Górna, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 250), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 211/12 z dnia 22 października 2012 r. z załącznikami, oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna uchwalonego Uchwałą Nr 83/XV/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 listopada 2015 roku.

II.5) Główny kod CPV): 90000000-7,
Dodatkowe kody CPV: 90500000-2, 90120000-9, 90513100-7, 90514000-3, 90533000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67ust.1pkt12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego; Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki w związku z koniecznością zapewnienia od 01 lutego 2017 roku odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Małkinia Górna do 31grudnia 2017 roku. Ponadto na podstawie art. 3 ust. 2 oraz art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250) nałożyła na gminy obowiązek zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie oraz obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do negocjacji został zaproszony dotychczasowy wykonawca usługi, ponieważ podmiot ten posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do świadczenia powyższej usługi, zna specyfikę zamówienia, ma opracowany harmonogram i system odbioru odpadów z terenu gminy, w związku z tym nie będzie musiał dokonywać dodatkowych czynności koniecznych do rozpoczęcia realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie, co pozwoli na zachowanie ciągłości odbioru odpadów od mieszkańców. W świetle powyższego należy stwierdzić, że udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest uzasadnione i zgodne z obowiązującymi przepisami.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o,  sekretariat@zgkim.pl,  ul. Nurska 144,  07-320,  Małkinia Górna,  kraj/woj. mazowieckie


 
Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2017-01-09 14:54:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2017-01-09 14:54:59)
 
 
ilość odwiedzin: 3097486

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X