☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw organizacyjno - prawnych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Małkinia Górna
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw organizacyjno – prawnych

 

miejsce pracy: Urząd Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe prawnicze,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

6) znajomość przepisów ustaw dotyczących działalności Gminy,

7) biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

8) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o petycjach, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  znajomość KPA i Kodeksu Pracy.

2) samodzielność i kreatywność,

3) umiejętność analizy problemów,

4) umiejętność współpracy w zespole oraz komunikatywność i rzetelność,

5) dyspozycyjność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) przekazywanie właściwym referatom i stanowiskom do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

2) przekazywanie właściwym referatom, stanowiskom oraz gminnym jednostkom organizacyjnym zadań wynikających z uchwał Rady Gminy,

3) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem aktów o utworzeniu instytucji kultury,

4) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach nadania statutów instytucjom kultury,

5) prowadzenie spraw związanych z łączeniem lub podziałem instytucji kultury,

6) opracowywanie regulacji prawnych dotyczących działalności Urzędu,

7) współpraca z radcą prawnym,

8) bieżąca informacja odnośnie zadań prawnych w zakresie działalności Urzędu,

9) udział w sprawach Urzędu Gminy wymagających prawnej analizy,

10) prowadzenie i bieżące uaktualnianie strony internetowej – prowadzenie zakładki prawnik radzi,

11) przygotowywanie projektów statutów nowych instytucji kultury powstałych w wyniku połączenia lub podziału instytucji kultury,

12) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia  w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,

13) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną kultury,

14) opracowywanie informacji na stronę internetową Urzędu Gminy z merytorycznego zakresu działania referatu,

15) przygotowywanie dokumentacji w celu pozyskiwania funduszy zewnętrznych UE i krajowych w zakresie zadań należących do referatu,

16) przygotowywanie projektów aktów Wójta, uchwał Rady Gminy oraz innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Gminy i Komisji Rady Gminy w spraw prowadzonych przez Referat Organizacyjny i Kadr,

17) współdziałanie ze związkami zawodowymi w sprawach wynikających  z ustawy o związkach zawodowych,

18) organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych,

19) podejmowanie czynności na rzecz usprawniania organizacji, metod i form pracy,

20) przygotowywanie okresowych ocen, analiz , informacji i sprawozdań.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. list motywacyjny,
 3. CV,
 4. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
 5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i ukończone kursy
 6. kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy lub zatrudnienie – w przypadku ich posiadania,
 7. oświadczenia kandydata:
 1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 2. o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku ds. organizacyjno-prawnych,
 3. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. o nieposzlakowanej opinii,
 6. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

UWAGA

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia wymienione w ust. 4 winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

Kserokopie świadectw pracy powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

5. Informacja o warunkach pracy i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wymiar czasu pracy: pełen etat.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07 – 320 Małkinia Górna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2016 r. w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko do spraw organizacyjno-prawnych.”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową.

Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane drogą pocztową lub mogą być odbierane osobiście.

Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej będą przechowywane w Urzędzie Gminy zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Wójt Gminy     
mgr Bożena Kordek


 
 
ilość odwiedzin: 3103439

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X