☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 05.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Małkinia Górna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

do spraw obsługi Rady Gminy

 

miejsce pracy: Urząd Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1

 1.  Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. biegła umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office, znajomość zasad tworzenia i redagowania tekstów,
 8. znajomość zagadnień z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego, Instrukcji kancelaryjnej, Statutu Gminy Małkinia Górna.
 1.  Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie zawodowe w administracji,
 2. samodzielność,
 3. umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność,
 4. kreatywność,
 5. wysoka kultura osobista.
 1. Główne zadania wykonywane na stanowisku:
 1. obsługa organizacyjno-biurowa Rady Gminy i Komisji Rady Gminy,
 2. przygotowywanie sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji,
 3. protokołowanie obrad sesji i posiedzeń Komisji,
 4. prowadzenie zbioru protokołów, rejestru uchwał, rejestru aktów prawa miejscowego,
 5. przekazywanie aktów prawnych do organów nadzoru,
 6. przekazywanie uchwał do realizacji,
 7. prowadzenie spraw związanych z publikacją aktów prawa miejscowego,
 8. prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. list motywacyjny,
 3. CV,
 4. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i ukończone kursy
 6. kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy lub zatrudnienie – w przypadku ich posiadania,
 7. oświadczenia kandydata:
 1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 2. o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy,
 3. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. o nieposzlakowanej opinii,
 6. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

UWAGA.

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia wymienione w pkt 4 winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

Kserokopie świadectw pracy powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata ubiegającego się o stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy.

 1.  Informacja o warunkach pracy i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wymiar czasu pracy: pełen etat.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07 – 320 Małkinia Górna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2016 r. w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy.”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową.

Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane drogą pocztową lub mogą być odbierane osobiście.

Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej będą przechowywane w Urzędzie Gminy zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy     
mgr Bożena Kordek

 

 


 
 
ilość odwiedzin: 3103359

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X