☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. wykonania mapy sytuacyjno - wysokościowej obszaru do celów projektowych na potrzeby podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrz

Małkinia Górna, dnia 18 listopada 2016 roku

Oznaczenie spraw: PGP.271.7.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Małkinia Górna, zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą „Wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej obszaru do celów projektowych na potrzeby podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Małkinia Górna i Kańkowo”.

1.Zamawiający:

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00, faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych na potrzeby podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Małkinia Górna i Kańkowo”.

Opis zakresu zamówienia i wymagań związanych z jego wykonaniem zawarty jest w pkt.  IV (Nazwa i opis przedmiotu zamówienia) i V (Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia) Formularza Oferty oraz Projekcie umowy.

3. Termin wykonania zamówienia:

60 dni od daty podpisania umowy.

4. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu ofertowym wraz z załącznikami: Projekt umowy, Oświadczenie Wykonawcy.

5. Miejsce i termin złożenia oferty:

a) termin składania ofert: do dnia  2 grudnia 2016 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 13 w zamkniętej kopercie z dopiskiem zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej obszaru do celów projektowych na potrzeby podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Małkinia Górna i Kańkowo”;

b) ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim z wykorzystaniem formularza ofertowego (załączniki nr 1 do zapytania ofertowego) w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, pokój nr 13 (sekretariat);

c) wszelkie poprawki, lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami,

d) całość tworząca ofertę winna być spięta, lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty);

e) kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem,

f) ofertę należy zapakować w jedną kopertę zaadresowaną na adres siedziby Zamawiającego i opatrzoną napisem: zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej obszaru do celów projektowych na potrzeby podjęcia  uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Małkinia Górna i Kańkowo”.

6. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena – 100%.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium - ceny. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                                                               Cena najniższa

                                                   Cena =  --------------------  x 100

                                                                 Cena badana

7. Opis sposobu obliczania ceny:

Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w polskich złotych.

8. Rozstrzygnięcie postępowania:

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy oraz przedstawi informację na stronie www.bip.malkiniagorna.pl i tablicy ogłoszeń.

9. Kontakt z Wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Ewa Orłowska - Kierownik Referatu Planowania i Gospodarki Przestrzennej e-mail eorlowska@malkiniagorna.pl tel.29/6442981, Urszula Rytel – Inspektor do spraw Planowania Gospodarki Przestrzennej e-mail: urytel@malkiniagorna.pl, tel. 29/6442981.

10. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

1. Formularz Oferty

2. Projekt umowy

3. Oświadczenie Wykonawcy

4. Mapa z planowanym obszarem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zaproszenie do składania ofert w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-11-18 11:40:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-11-18 11:42:46)
 
 
ilość odwiedzin: 2414948

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X