☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 20.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Małkinia Górna w 2017 roku.

Małkinia Górna, dnia 18 listopada 2016

 

Oznaczenie sprawy: PGP.271.6.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Małkinia Górna, zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą „Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Małkinia Górna w 2017 roku”.

 

I. Zamawiający

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00, faks: 29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Małkinia Górna w 2017 roku”.

1. W zakresie wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wchodzi:

a) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016. poz. 1579 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz  w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr. 164 poz. 1589) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr. 164 poz. 1588) a także projektów decyzji zmieniających w/w decyzje;

b)  na podstawie danych z ostatnich 12 miesięcy 2016 roku przewiduje się sporządzenie w 2017 roku:

  • 55 projektów decyzji o warunkach zabudowy
  • 10 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • 5 decyzji zmieniających decyzję o warunkach zabudowy (częściowe zmiany decyzji, nie wymagające dodatkowych uzgodnień /decyzje te dokonywane będą przez Zamawiającego po uprzedniej akceptacji z Wykonawcą - bez dodatkowego wynagrodzenia).

Powyższa ilość może ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zależności od ilości złożonych do siedziby Zamawiającego wniosków. Wskazane liczby są szacunkowe, opracowane na podstawie danych pochodzących z roku 2016;

c)  w skład jednego kompletu wchodzą poniższe opracowania:

-  projekt decyzji składający się z części tekstowej i graficznej,

-  analiza obszaru zabudowy i zagospodarowania wokół działki, której dotyczy wniosek o wydanie warunków zabudowy, sporządzony w formie graficznej i opisowej,

d) sporządzenie pojedynczego projektu przedmiotowych decyzji, licząc od dnia otrzymania kompletnego wniosku wynosi maksymalnie 21 dni.

e)  termin przygotowania projektu decyzji odmownej wynosi maksymalnie 30 dni.

III. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t.  Dz. U. z 2016r. poz. 1020 z późn. zm.).

IV. Wymagany termin wykonania zamówienia:

Od 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

V. Kryterium wyboru i odpłatności

Kryterium wyboru i odpłatności jest najniższa cena za wykonanie projektów decyzji wymienionych w formularzu ofertowym pkt. 2 zamówienia.

VI. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym – dokumenty niezbędne:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej,

b) uprawnienia do wykonywania zawodu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

c) wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich dwóch latach, polegających na opracowywaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wraz z referencjami poprzednio zamawiających.

VII. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty

1. Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta zawierająca najniższą cenę.

2. Cena oferty ma obejmować kwotę za opracowanie jednego projektu decyzji wymienionego w formularzu ofertowym w pkt.2.

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść w związku z przygotowaniem projektu jednej decyzji.

VIII. Płatność za przedmiot zamówienia

1. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie realizowana każdorazowo po opracowaniu projektu, lub kilku projektów decyzji, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze Wykonawcy na podstawie wystawionego rachunku, w terminie 30 dni od daty potwierdzonego złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

IX. Sposób, miejsce i termin złożenia oferty

1. Termin składania ofert

Oferty należy złożyć do dnia  2 grudnia 2016 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 13 w zamkniętej kopercie z dopiskiem oferta na „Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Małkinia Górna w 2017 roku".

2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Oferty które wpłyną po terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.

4. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę jednostkową brutto.

5. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

X. Osoby do kontaktu

Kierownik Referatu Planowania i Gospodarki Przestrzennej – Pani Ewa Orłowska tel. 29/644 29 81

Inspektor ds. Planowania Gospodarki Przestrzennej – Pani Urszula Rytel tel. 29/644 29 81

XI. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy wraz z  dokumentami na potwierdzenie spełnienia w/w kryteriów

2. Wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert w wersji pdf

                                                                                                  

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-11-18 11:06:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-11-18 11:08:21)
 
 
ilość odwiedzin: 2461043

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X