☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. wykonania projektu budowlanego branży drogowej na budowę drogi gminnej ul. Kolejowej w Małkini Górnej.

INW 271.1.47.2016                                          Małkinia Górna, dnia 16.11.2016 roku.

 

Gmina Małkinia Górna

Ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

tel. 29 644 80 00

fax. 29 74 55 118

mail: poczta@malkiniagorna.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  1. Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego branży drogowej na budowę drogi gminnej ul. Kolejowej w Małkini Górnej.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlanego na budowę drogi gminnej  o długości ok. 410 mb.

2. Wykonawca podejmujący się realizacji omawianego przedsięwzięcia zobowiązany będzie do:

a) Opracowania map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500

b) Przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgody właściwego organu na prowadzenie robót, w oparciu o obowiązujące przepisy (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Dz.U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194)

c) Opracowania dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, dla wszystkich branż w formie planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu, przed wdrożeniem ich do realizacji.

d) Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych (sporządzonych na podstawie wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Ogólnych Specyfikacji Technicznych)

e) Opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia stałej organizacji ruchu na wybudowanym odcinku drogi gminnej

Realizacja powyższego zakresu prac musi zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w szczególności przepisów Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym.

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w PFU załącznik nr 4, są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Teren opracowania nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Małkinia Górna.

 

3. Dokumentacja swoim zakresem będzie obejmowała w szczególności:

3.1. przebudowę nawierzchni jezdni i pasa drogowego:

- podbudowa,

- nawierzchnia bitumiczna,

3.2. odwodnienia całego odcinka drogi.

3.3. zaprojektowanie zjazdów do posesji.

3.4. zaprojektowanie chodnika dla pieszych.

3.5.pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta nad wykonaniem robót bez dodatkowej zapłaty.

4. Dokumentacja obejmuje opracowanie zawierające:

4.1. projekt budowlany w zakresie wymaganym przepisami prawa, nie może naruszać                                                    ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Działając z upoważnienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji lub zezwoleń na wykonanie robót budowlanych, uzgodnień, opinii i pozwoleń wynikających z przepisów.

Wykonana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

4.2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

4.3. kosztorys inwestorski,

4.4. przedmiar robót,

4.5. ewentualne projekty branżowe usunięcia kolizji,

4.6. w przypadku odprowadzenia wód opadowych uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz pozwolenia wodnoprawnego - jeżeli dotycz,

                                           

5. Wykonanie map do celów projektowych.

 

6. Wykaz działek niezbędnych dla realizacji inwestycji oraz geodezyjne załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

7. Wykonawca zobowiązany jest do regularnego konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań projektowych.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego, przed wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej.

 

8. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.

 

9. Wykonawca skompletuje wszystkie materiały stanowiące załączniki do wniosku o wydanie wymaganej prawem decyzji lub zezwolenia wraz z oświadczeniem, że powyższe materiały są kompletne i mogą stanowić podstawę o ubieganie się przez Zamawiającego o decyzję lub zezwolenie na wykonywanie robót budowlanych.

 

10. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie pisemnej w ilości:

10.1. projekt budowlany – 5 egz.,

10.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 1 egz.,

10.3. kosztorys inwestorski – 2 egz.,

10.4. przedmiar robót - 2 egz.,

 

11. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików formatu „PDF” na płycie CD w ilości 1 egz.

Pożądany termin realizacji zadania: 15.04.2017 roku.

Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wystawioną przez Wykonawcę.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji tel. 29 644 29 85

 

II.  Wybór oferty

Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie kryterium:

1. cena - 80%.

1.1. Cena brutto - 80 pkt

Ofercie najkorzystniejszej w danym kryterium przydziela się 80 punktów, pozostałe oferty otrzymują proporcjonalną ilość punktów wg następującego wzoru:

Kw = najniższa cena oferty z ofert podlegających ocenie : cena oferty badanej x 80%    

                                                       

 

 

  1. Okres realizacji zamówienia – 20%

Termin realizacji - 20 pkt

2.1. Sposób oceniania ofert:

- okres realizacji zamówienia 9 miesięcy – 0 pkt.

- okres realizacji zamówienia 8 miesięcy – 2 pkt

- okres realizacji zamówienia 7 miesięcy – 5 pkt

- okres realizacji zamówienia 6 miesięcy – 10 pkt

- okres realizacji zamówienia 5 miesięcy – 15 pkt

- okres realizacji zamówienia 4 miesięcy – 20 pkt

 

3. O wyborze oferty decyduje najwyższa ilość punktów. 

4. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy oraz przedstawi informację na stronie www.bip.malkiniagorna.pl.

III.  Forma złożenia oferty :

  1. Ofertę na formularzu ofertowym wraz z koncepcją należy złożyć w terminie do dnia 28.11.2016 roku
    do godz. 10:00 w formie : pisemnej (osobiście, listownie) na adres :
    Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna
  2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowania w następujący sposób:

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie projektu budowlanego branży drogowej na budowę drogi gminnej ul. Kolejowej w Małkini Górnej”.

 

Załączniki:

1)   treść zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym w wersji do edycji

  1. projekt umowy
  2. Program funkcjonalno - użytkowy

Treść zapytania ofertowego w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-11-17 14:52:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-11-17 14:56:52)
 
 
ilość odwiedzin: 2414960

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X