☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 20.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na dostawę 1250 szt. bloczków białych z autoklawizowanego betonu komórkowego odmiany M 500

Małkinia Górna, dnia 10.11.2016 r.

 

INW 271.1.45.2016

 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na dostawę 1250 szt. bloczków białych z autoklawizowanego betonu komórkowego odmiany M 500.

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks: 29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- 1250 szt. bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego odmiany M 500

przystosowanych do wznoszenia ścian na zaprawie klejowej

- dostawa z transportem i rozładunkiem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego

- przekazanie przedmiotu zamówienia protokolarnie przy udziale Zamawiającego

Wymagany okres gwarancji: 24 miesięcy

Wymagany czas realizacji 09.12.2016 r.

Oferent powinien do oferty dołączyć deklarację zgodności z polską normą.

3. Forma złożenia oferty:

a. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

b. Termin składania ofert: do 18.11..2016 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie ofert drogą elektroniczną.

4.Termin wykonania zamówienia: do 9.12.2016 r.

5. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

6. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

7. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji tel. 29 644 29 85

8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

9. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

11. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe w wersji do edycji

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Aleksandra Socik
(2016-11-10 11:26:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Aleksandra Socik
(2016-11-10 11:41:19)
 
 
ilość odwiedzin: 2461713

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X