☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi oraz śliskości pośniegowej dróg, ulic, chodników, parkingów, przejazdów kolejowych i przystanków autobusowych będących własnością gminy Małkini

Małkinia Górna, dnia 09.11.2016r.

INT 271.1.42.2.2016

 

Wójt Gminy Małkinia Górna

zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi oraz śliskości pośniegowej dróg, ulic, chodników, parkingów, przejazdów kolejowych i przystanków autobusowych, położonych na terenie Gminy Małkinia Górna w sezonie zimowym 2016/2017

 

1. Określenie trybu zamówienia.

Zamówienie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 poz.1020 z późn.zm.).

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Małkinia Górna www.malkiniagorna.pl

3. Określenia przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest

- odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi oraz śliskości pośniegowej dróg, ulic, chodników parkingów, przejazdów kolejowych i przystanków autobusowych będących własnością gminy Małkinia Górna w sezonie zimowym 2016/2017,

- załadunek materiałów do zimowego utrzymania dróg,

- przekazywanie informacji o stanie dróg do Urzędu Gminy Małkinia Górna.

Do zwalczania gołoledzi i śliskości pośniegowej należy używać mieszanki piasku i soli w stosunku wagowym gdzie 20% wagi mieszanki stanowi sól.

Wykonawca wyłoniony z przetargu zobowiązany będzie do:

- wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zaleceniem Zamawiającego, w każdej chwili wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, powodujących konieczność przystąpienia do odśnieżania oraz zwalczania gołoledzi i śliskości pośniegowej nie później niż w ciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia przez osobę upoważnioną do pełnienia kontroli ze strony Zamawiającego,

- czas realizacji zadania wynosi do 6 godzin po ustaniu opadów w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia.

Jeżeli realizacja zlecenia odśnieżania przekroczy czas 6 godzin  będą naliczane kary umowne w wysokości  500 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,

- przy skrajnych warunkach pogodowych czas realizacji zlecenia może ulec zwiększeniu, a jego ocena będzie należała do osoby upoważnionej przez Zamawiającego,

- wybór sprzętu należy do Wykonawcy i uzależniony będzie od zaistniałych warunków atmosferycznych,

- wykonawca jest zobowiązany sporządzać dzienne raporty (karty drogowe) dokumentujące pracę sprzętu. Dzienne raporty należy przekazywać na Sekretariat UG Zamawiającego do godziny 1000 następnego dnia. Złożenie kart drogowych będzie podstawą do rozliczenia płatności.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 90620000-9 - usługi odśnieżania, 90630000-2 - usługi usuwania oblodzeń.

4. Informacje o możliwościach złożenia oferty wariantowej.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

5. Termin wykonania zamówienia.

Terminy realizacji zamówienia ustala się do dnia 30 kwietnia 2016r.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.

Każdy oferent biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne winien złożyć ofertę, (Załącznik Nr 1), oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2), oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 3), oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (Załącznik nr 4), wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (Załącznik nr 5), wykaz sprzętu do wykonania zamówienia (Załącznik Nr 6), parafowany wzór umowy (załącznik nr 7) których wzory przedstawione są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki uczestnictwa w postępowaniu na podstawie art. 22 ust.1b, oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24.

7. Informacja na temat wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

8. Kryteria oceny i ich znaczenie:

 

 

    Zadanie

Kryterium nr 1-cena

                                             cena brutto godziny pracy sprzętu = 70%.  

                                             cena brutto za km posypania = 20%

 

sposób oceniania ofert:

w kryterium cena, w którym zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:

                                                        Cn

Liczba zdobytych punktów = ----------- x 70 i odpowiednio  x 20

         Cb

Gdzie:

Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych

Cb – cena oferty badanej

70 i  20 – wskaźnik stały

liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 70   i odpowiednio przez  20.

 

Kryterium nr 2 -czas reakcji = 10%

 

Dla oceny kryterium czas reakcji - Zamawiający dokona oceny czasu rekcji Wykonawcy od przyjęcia do realizacji zgłoszenia:

 

- czas reakcji w ciągu 2 godzin – 0 pkt.

- czas reakcji w ciągu 1 godziny-10 pkt.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach tego kryterium: 10 pkt.

 

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która uzyska największą ilość punktów otrzymanych z kryteriów 1 i 2

9. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy Małkinia Górna, 07-320,
ul. Przedszkolna1, do dnia 18 listopada 2016 roku, do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, Urząd Gminy Małkinia Górna, 07-320 Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, pok. Nr 3, dnia 18 listopada 2015r., o godz. 10 10.

10. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą rozpoczyna się z dniem upływu terminu do składania oferty i trwa przez okres 30 dni.

11. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.   Nie dotyczy.

12. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony innternetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.    Nie dotyczy.

13. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elekrtoniczna.       Nie dotyczy.

14. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.   Nie dotyczy.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

  1. Formularz ofertowy.
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
  3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
  4. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.
  5. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
  6. Wykaz sprzętu.
  7. Projekt umowy „Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi oraz śliskości pośniegowej na drogach, ulicach, chodnikach i parkingach, przejazdach kolejowych i przystankach autobusowych będących własnością gminy Małkinia Górna”.
  8. Wykaz dróg gminnych.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-11-09 14:01:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-11-09 14:10:28)
 
 
ilość odwiedzin: 2417064

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X