☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konsultacje Społeczne

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

ZARZĄDZENIE NR 3/2019
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA
z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw w Gminie Małkinia Górna

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 uchwały Nr 200/XXXIV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zasad i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Małkinia Górna:


§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektów Statutów Sołectw w gminie Małkinia Górna.
2. Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji mieszkańców poszczególnych sołectw w sprawie projektu statutu danego sołectwa.
§ 2. Konsultacje obejmują teren całej gminy, a uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Gminy Małkinia Górna.
§ 3. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 24 stycznia 2019 r. do 1 lutego 2019 r.
§ 4. Konsultacje prowadzone będą w formie zbierania uwag i opinii w postaci papierowej i e1ektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Małkinia Górna http://bip.malkiniagorna.pl/ w zakładce Konsultacje Społeczne:
2) w Sekretariacie Urzędu Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna:
3) u sołtysa sołectwa.
§ 5. Wypełniony formularz konsultacyjny należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2019 r.:
1) drogą elektroniczną na adres: poczta@malkiniagorna.pl, wpisując w temacie wiadomości „Konsultacje - Statut Sołectwa”;
2) pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna z dopiskiem „Konsultacje - statut sołectwa”;
3) bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna  z dopiskiem „Konsultacje - statut sołectwa”;
4) u sołtysa sołectwa.
§ 6. Projekt statutu sołectwa będący przedmiotem konsultacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 7. Formularz konsultacyjny stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 8. Decyzję o uwzględnieniu lub odrzuceniu uwag wniesionych w toku konsultacji podejmuje Rada Gminy.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 - Projekt statut sołectwa
Załącznik nr 2 - Formularz konsultacyjny
Oświadczenie i klauzula informacyjna

Wójt Gminy    

Bożena Kordek
 

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022 - aktualizacja nr 1

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 5 ust. 1 uchwały Nr 200/XXXIV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Małkinia Górna, Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022 - aktualizacja nr 1.

Przedmiotem Konsultacji jest: projekt Strategii Rozwoju Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022 - aktualizacja nr 1.

Konsultacje prowadzone będą w formie imiennego wyrażania opinii lub złożenia uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Małkinia Górna na lata 2016 – 2022 – aktualizacja nr 1 na formularzu konsultacyjnym, załączonym do niniejszego ogłoszenia.

Wypełniony formularz należy przesłać z dopiskiem „Strategia -Konsultacje”
w wersji elektronicznej: na adres poczta@malkiniagorna.pl
lub
złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna (lub przesłać na ten adres).

  1. Konsultacje będą prowadzone w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia wraz z projektem dokumentu na gminnej platformie internetowej www.malkiniagorna.pl, bip.malkiniagorna.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Małkinia Górna, tj. od dnia 06.07.2018 – 13.07.2018 r.

Wszystkie uwagi muszą wpłynąć do Urzędu Gminy Małkinia Górna do dnia 13.07.2018 r.

W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Gminy Małkinia Górna.

Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
- odniesienia do zapisów konsultowanego projektu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
- danymi kontaktowymi osób zgłaszających uwagi.

Uwagi i opinie anonimowe lub niezawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę.

Do ogłoszenia załączono projekt dokumentu będący przedmiotem konsultacji, formularz konsultacyjny oraz klauzulę informacyjną.

Oceny wniosków z konsultacji dokona Zespół do spraw wdrażania monitoringu i aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Małkinia Górna na lata 2016 - 2022.

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy tel.29 644-80-00.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Małkinia Górna na lata 2016 - 2022 - aktualizacja nr 1.

Klauzula informacyjna

Formularz konsulatcyjny

                                                                                     Wójt Gminy             
mgr Bożena Kordek      

 

 

Ogłoszenie
Wójt Gminy Małkinia Górna
ogłasza konsultacje społeczne dotyczące

Projektu Programu Rewitalizacji
dla Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022.

 

1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 1 do 7 sierpnia 2017 r.
2. 1. Konsultacje prowadzone będą w formie zbierania uwag i opinii w postaci papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Małkinia Górna pod adresem internetowym bip.malkiniagorna.pl w zakładce Konsultacje społeczne;
b) w Sekretariacie Urzędu Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna.
2. 2. Konsultacje prowadzone będą również w formie spotkania, które odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2017 r. o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna.

3. Wypełniony formularz konsultacyjny należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2017 r.:

a) drogą elektroniczną na adres: poczta@malkiniagorna.pl, wpisując w tytule wiadomości „Rewitalizacja-Konsultacje”;
b) pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna z dopiskiem „Rewitalizacja-Konsultacje”;
c) bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna z dopiskiem „Rewitalizacja-Konsultacje”.
 
Projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022
Formularz konsultacyjny

Wójt Gminy      
mgr Bożena Kordek

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Małkinia Górna

Wójt Gminy Małkinia Górna ogłasza konsultacje społeczne w sprawie projektu wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Małkinia Górna

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczy zmian, które należy wprowadzić w Programie Rewitalizacji dla Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022 w odniesieniu do wyznaczonych obszarów rewitalizacji.

1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 13 lipca  2017 r. do 18 lipca  2017 r.

2. Konsultacje prowadzone będą w formie zbierania uwag i opinii w postaci papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Małkinia Górna pod adresem internetowym bip.malkiniagorna.pl w zakładce Konsultacje społeczne;
2) w Sekretariacie Urzędu Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna.

3.Wypełniony formularz konsultacyjny należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.07.2017 r.:

1) drogą elektroniczną na adres: poczta@malkiniagorna.pl, wpisując w tytule wiadomości „Rewitalizacja-Konsultacje”;
2) pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna z dopiskiem „Rewitalizacja-Konsultacje”;
3) bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna z dopiskiem „Rewitalizacja-Konsultacje”.

4. W ramach konsultacji społecznych w dniach od 13. lipca do 18. lipca na reprezentatywnej grupie mieszkańców odbędzie się na terenie Gminy badanie ankietowe, w trakcie którego mieszkańcy Gminy zostaną zapoznani z wyznaczonymi obszarami rewitalizacji oraz procesem rewitalizacji. Zapytani również zostaną czy uzasadnione jest objęcie wyznaczonych obszarów wsparciem o charakterze rewitalizacyjnym, a także zostaną poproszeni o wskazanie największych, ich zdaniem, problemów w Gminie. Będą mieli również możliwość wyrażania swojego zdania na temat działań, które powinna podjąć Gmina Małkinia Górna w ramach rewitalizacji.

Wójt Gminy     
    mgr Bożena Kordek

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych w 2018 roku.

Wójt Gminy Małkinia Górna, w związku z pismem Krajowego  Biura Wyborczego Delegatury w Ostrołęce, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych mających na celu wyrażenie opinii dotyczących kart do głosowania w wyborach samorządowych w 2018 roku w zakresie:

  1. praktyczności stosowania kart w formie broszury w rozmiarze A4 a kart wielkoformatowych; w tym A0 i A1;
  2. tajności głosowania na tzw. „płachcie” (karty formatu A0 i formatu A1);
  3. oceny poszczególnych czynności, które z kartą do głosowania wykonuje wyborca ze szczególnym uwzględnieniem sposobu oddania głosu na karcie, złożenia karty wielkoformatowej (tzw. „płachty” o formacie A0 i A1) do koperty i wrzucenia jej do urny;
  4. oceny trudności oddania głosu przez osoby starsze i niepełnosprawne w przypadku kart różnych rozmiarów.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 15 do 22 czerwca 2017 r.

Konsultacje prowadzone będą w formie zbierania uwag lub propozycji w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego:

  1.  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Małkinia Górna pod adresem internetowym bip.malkiniagorna.pl w zakładce konsultacje społeczne,
  2. w Sekretariacie Urzędu Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna.

Wypełniony formularz konsultacyjny należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2017 r.:

  1. drogą elektroniczną na adres: poczta@malkiniagorna.pl., wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje - Wybory Samorządowe 2018”;
  2. pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna z dopiskiem „Konsultacje - Wybory Samorządowe 2018”;
  3. bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna  z dopiskiem „Konsultacje - Wybory Samorządowe 2018”.

W załączeniu:

-projekty kart do głosowania: A0, A1 pion, A1 poziom, mala-gmina, rada-powiatu, sejmik, wójt, wojt-IItura, wojt-tak-nie, wojt-tak-nie-IItura
-formularz konsultacyjny

Wójt Gminy Małkinia Górna
Bożena Kordek    

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących Programu Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

W ramach prowadzonych prac związanych z  opracowaniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Małkinia Górna zapraszamy potencjalnych interesariuszy  Programu do zgłoszenia projektów przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.

Zgłaszane propozycje projektów przedsięwzięć rewitalizacyjnych, służyć mają rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych w gminie. Zgłaszane przedsięwzięcia/projekty muszą być zlokalizowane na obszarze rewitalizacji.

Wypełniony formularz propozycji projektu należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2017 r.

- drogą elektroniczną na adres: poczta@malkiniagorna.pl.pl, wpisując w tytule wiadomości „Rewitalizacja-Projekt”,

- pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna  z dopiskiem „Rewitalizacja-Projekt”,

- bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna  z dopiskiem „Rewitalizacja- Projekt”,

Formularz propozycji projektu oraz   mapa obszarów rewitalizacji załączona jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Małkinia Górna pod adresem http://www.małkiniagorna.pl, w zakładce Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Małkinia Górna pod adresem internetowym http://bip.malkiniagorna.pl

Diagnoza wyznaczania obszarów zdegradowanych i rewitalizacji

FORMULARZ KONSULTACYJNY

Zarządzenie nr 114.2016 z 04.11.2016 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru

Projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Formularz konsultacyjny

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2016-11-04 09:53:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2019-01-30 10:38:13)
 
 
liczba odwiedzin: 3297669

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X