☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw organizacyjno - prawnych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Wójt Gminy Małkinia Górna
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw organizacyjno - prawnych

miejsce pracy: Urząd Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe prawnicze,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
6) znajomość przepisów ustaw dotyczących działalności gminy,
7) biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
8) nieposzlakowana opinia,

2. Wymagania dodatkowe:

1) samodzielność i kreatywność,
2) umiejętność analizy problemów,
3) umiejętność współpracy w zespole oraz komunikatywność i rzetelność,
4) dyspozycyjność,
5) znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o petycjach, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, znajomość PKA i Kodeksu Pracy.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) przekazywanie właściwym referatom i stanowiskom do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
2) przekazywanie właściwym referatom, stanowiskom oraz gminnym jednostkom organizacyjnym zadań wynikających z uchwał Rady Gminy,
3) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem aktów o utworzeniu instytucji kultury,
4) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach nadania statutów instytucjom kultury,
5) prowadzenie spraw związanych z łączeniem lub podziałem instytucji kultury,
6) opracowywanie regulacji prawnych dotyczących działalności Urzędu,
7) współpraca z radcą prawnym,
8) bieżąca informacja odnośnie zadań prawnych w zakresie działalności Urzędu,
9) udział w sprawach Urzędu Gminy wymagających prawnej analizy,
10) prowadzenie i bieżące uaktualnianie strony internetowej – prowadzenie zakładki prawnik radzi,
11) przygotowywanie projektów statutów nowych instytucji kultury powstałych w wyniku połączenia lub podziału instytucji kultury,
12) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
13) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną kultury,
14) opracowywanie informacji na stronę internetową Urzędu Gminy z merytorycznego zakresu działania referatu,
15) przygotowywanie dokumentacji w celu pozyskiwania funduszy zewnętrznych UE i krajowych w zakresie zadań należących do referatu,
16) przygotowywanie projektów aktów Wójta, uchwał Rady Gminy oraz innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Gminy i Komisji Rady Gminy w spraw prowadzonych przez Referat Organizacyjny i Kadr,
17) współdziałanie ze związkami zawodowymi w sprawach wynikających z ustawy o związkach zawodowych,
18) organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych,
19) podejmowanie czynności na rzecz usprawniania organizacji, metod i form pracy,
20) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy) lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy,
4) dyplom ukończenia studiów,
5) posiadane uprawnienia i ukończone kursy,
6) kserokopia dowodu osobistego,
7) kwestionariusz osobowy,
8) oświadczenia kandydata:
a) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku ds. organizacyjno – prawnych,
b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) oświadczenie stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
e) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
9) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

UWAGA

CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia wymienione w ust. 4 winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

Kserokopie świadectw pracy powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

5. Informacja o warunkach pracy i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wymiar czasu pracy: pełen etat.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07 – 320 Małkinia Górna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 listopada 2016 r. w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko do spraw organizacyjno-prawnych."

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu, nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wójt Gminy Małkinia Górna zastrzega sobie prawo zakończyć postępowanie konkursowe lub je unieważnić w każdym czasie, bez podania przyczyny.

O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową.

Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane drogą pocztową.

Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej, będą przechowywane w Urzędzie Gminy zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy      
mgr Bożena Kordek

Wytworzył:
Izabela Szymańska
(2016-10-24)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2016-10-24 14:53:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2016-10-24 14:54:15)
 
 
ilość odwiedzin: 3101871

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X